23 maja 2014

Finał Konkursu Arbitrażowego Lewiatan


Zakończyła się III edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan zorganizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration, będące jednostkami organizacyjnymi Konfederacji Lewiatan. Jednym z jurorów konkursu był Mec. Włodzimierz Głowacki.

Do zadań uczestników należało przygotowanie pozwu i odpowiedzi na pozew w oparciu o podany stan faktyczny i prawny, a także przedstawienie stanowisk stron podczas rozprawy arbitrażowej. Kazus dotyczył sporu z zakresu prawa spółek i transakcji M&A powstałego w związku z niewykonaniem przez jedną ze stron zobowiązania do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

20 maja 2014

Nasiona konopi, legalne czy nie? – wypowiedź dla telewizji WTK


Telewizja WTK w programie „Puls Dnia” wyemitowała wypowiedź adwokata Jędrzeja Jakubowicza na temat legalności sprzedaży nasion konopi. Z&nbspmateriałem można zapoznać się pod poniższym linkiem:

http://wtkplay.pl/video-id-11084-legalna_marihuana

Mecenas, na zaproszenie telewizji WTK wziął także udział w programie „Otwarta Antena”. Tematem programu była również legalność sprzedaży nasion konopi. Materiał dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://wtkplay.pl/video-id-11092-legalne_nasiona_konopi

17 maja 2014

VIII Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich


Mec. Jędrzej Jakubowicz reprezentując Kancelarię udzielał bezpłatnych porad prawnych podczas kolejnego VIII Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich  które odbyły się w dniu 17 maja 2014r.

9 maja 2014

Mec. Głowacki w Komitecie Arbitrażowym Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan


Mec. Włodzimierz Głowacki został powołany do pełnienia funkcji członka Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Komitent ten jest organem Sądu kierującym jego działaniem.

Sąd arbitrażowy utworzony przez organizację pracodawców Konfederacja Lewiatan jako stały sąd polubowny, jego siedziba znajduje się w Warszawie. Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Przewidziana została możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych.

30 kwietnia 2014

Spór w zakresie nienależytego wykonania umowy na wykonanie instalacji w ramach modernizacji fabryki


Prawnicy Kancelarii przeprowadzili analizę sprawy i sporządzili opinię w zakresie przebiegu realizacji umowy na wykonanie instalacji do fabryki oraz uprawnień przysługujących zamawiającemu na podstawie umowy i przepisów prawa obcego, właściwego dla przedmiotowej umowy, w  związku z nienależytym wykonaniem przez dostawcę swoich zobowiązań.

Ponadto, prawnicy Kancelarii w dalszym ciągu biorą udział w sprawie w charakterze polskiego doradcy prawnego zamawiającego.

17 kwietnia 2014

Warsztaty z zakresu prawa upadłościowego


Mec. Jędrzej Jakubowicz oraz Mec. Marta Milej-Krzyształowska przeprowadzili warsztaty pt. „Upadłość przedsiębiorcy budowlanego w kontekście zawartych umów na roboty budowlane”.

Odbiorcami warsztatów byli przede wszystkim radcowie prawni.

15 kwietnia 2014

Spór o stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników


Mec. Jędrzej Jakubowicz reprezentował przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym Klienta Kancelarii w sporze o stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników zezwalających na sprzedaż udziałów spółki na rzecz bezpośredniego jej konkurenta. Pozew złożony w niniejszej sprawie przez Kancelarię zawierał również żądanie ewentualne – uchylenia zaskarżonych uchwał.  Sąd Okręgowy oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, ale uwzględnił żądanie ewentualne, tj. uchylił zaskarżone uchwały.

Sąd Apelacyjny natomiast uwzględnił apelację Klienta Kancelarii i stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał.

14 kwietnia 2014

Porozumienie kończące współpracę w zakresie IT


Zespół Kancelarii doradzał dużej ogólnopolskiej spółce kapitałowej w trakcie negocjacji związanych z zakończeniem wykonywania umowy IT. W efekcie prowadzonych rozmów prawnicy Kancelarii doprowadzili do zawarcia porozumienia regulującego zakończenie wykonywania umowy IT i określającego obowiązki stron związane z zakończeniem współpracy.

10 kwietnia 2014

Zakończenie negocjacji umowy na wdrożenie systemu komputerowego


Zawarciem umowy wdrożeniowej zakończyły się negocjacje, w którym Klienta – zamawiającego wspierali prawnicy Kancelarii. Przedmiotem umowy jest dostosowanie do potrzeb Klienta i wdrożenie rozwiązania w postaci programu komputerowego wspierającego istotne procesy biznesowe a następie warunki korzystania z usług wsparcia oprogramowania (maintenance). Rozwiązanie oparte jest o oprogramowanie licencjonowane na prawie amerykańskim dostarczane przez polskiego przedstawiciela producenta zagranicznego.