27 lutego 2018

Szczęśliwy finał przed SN w sprawie o naruszenie dóbr osobistych


Mec. Anna Adamek reprezentowała jednego z największych przedstawicieli lokalnych mediów jako pozwanego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, we wszystkich instancjach tego postępowania. W przedmiotowej sprawie powód domagał się od pozwanego przeprosin w środkach masowego przekazu oraz zapłaty zadośćuczynienia, zarzucając pozwanemu 13 naruszeń dóbr osobistych. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający powództwo nie zostanie zmieniony ponieważ Sąd Najwyższy postanowił o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej powoda.

22 lutego 2018

Szkolenie dla przedsiębiorców


Prawnicy kancelarii przeprowadzili dla kontrahentów klienta szkolenie obejmujące tematykę zakładania działalności gospodarczej oraz rozliczania w obszarze publicznoprawnym (podatki, składki ZUS) umów zlecenia zawieranych przez przedsiębiorę z osobami fizycznymi o różnym statusie; tematykę praw konsumentów oraz podstawowych zasad ochrony danych osobowych klientów i kontrahentów.

13 lutego 2018

Szkolenie „Umowy zawierane w obszarze IT”


Mec. Anna Adamek oraz mec. Marcin Berlak przeprowadzili całodniowe szkolenie nt. „Umowy zawierane w obszarze IT” dla pracowników klienta zaangażowanych w proces negocjowania i wykonywania umów IT. Omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak modele dystrybucyjne oprogramowania licencjonowanego, zarządzanie zmianami w projekcie wdrożeniowym, warunki odstąpienia od umowy i zasadny odpowiedzialności wykonawcy. Szkolenie zostało pozytywnie odebrane przez jego uczestników, którzy ocenili, iż zarówno materiały, jak i forma przeprowadzenia szkolenia były bardzo przystępne.

18 stycznia 2018

Przejęcie spółek


Mecenas Jędrzej Jakubowicz przeprowadził połączenie dwóch spółek z branży IT.

16 stycznia 2018

Dezinwestycje


Prawnicy kancelarii brali udział jako główni doradcy prawni spółki z branży transportu kolejowego przy przeniesieniu w celu umorzenia udziałów dwóch spółek  JV. Prawnicy kancelarii odpowiedzialni byli za przygotowanie projektów dokumentów jak i ich negocjowanie

10 stycznia 2018

Walne zgromadzenia- obrona przed przejęciem


Prawnicy kancelarii wsparli Klienta- niepubliczną spółkę akcyjną przy przeprowadzeniu walnego zgromadzenia, na którym miała zostać podjęta, w szczególności, uchwała mająca na celu wyrażenie zgody na zbycie istotnych składników majątkowych Klienta  (nieruchomości w centrum Warszawy).

6 stycznia 2018

Umowa na prace badawczo-rozwojowe


Prawnicy kancelarii brali udział w projekcie związanym z skonstruowaniem umowy na wykonanie prac badawczo rozwojowych dla jednej z wiodących firm z branży chemicznej

5 stycznia 2018

Transakcja nieruchomościowa


Mecenas Jędrzej Jakubowicz wsparł Klienta Kancelarii- wiodącą firmę z branży IT przy nabyciu dwóch nieruchomości w Warszawie. Wartość Transakcji 3 mln złotych.

3 stycznia 2018

Umowa wdrożeniowa


Mecenas Jędrzej Jakubowicz przygotował oraz wsparł Klienta kancelarii- wiodąca firma z branży IT przy skonstruowaniu oraz wynegocjowaniu umowy wdrożeniowej, której celem było wdrożenie oprogramowania w grupie dwunastu spółek.