Szkolenie- Mobbing: Aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne oraz Przedsiębiorca w Internecie: wybrane orzecznictwo polskie i zagraniczne.

3 kwietnia 2014


Włodzimierz Głowacki oraz Joanna Basińska przeprowadzili szkolenie dla zespołu prawników spółki z branży paliwowej. Szkolenie składało się z dwóch części. W pierwszej, omówione zostały zagadnienia z zakresu prawa pracy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi.  Druga część – z tematyki nowych technologii – poświęcona była omówieniu pozycji prawnej przedsiębiorcy świadczącemu usługi w Internecie na tle wybranego orzecznictwa polskiego i zagranicznego.