Obowiązki sprzedawcy i usługodawcy internetowego

Podmiot, zdecydowany na dokonywanie sprzedaży przez Internet w sposób regularny, może zostać potraktowany jako przedsiębiorca niezależnie od tego, czy formalnie zarejestrował swoją działalność gospodarczą. O prowadzeniu działalności gospodarczej możemy mówić wówczas, gdy przedsiębiorca: czerpanie z niej zyski finansowe, gdy jest, zorganizowana oraz ma miejsce ciągłość działania.

Zgodnie z przepisami, dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego nie jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania danego podmiotu jako przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest bowiem niczym innym jak uczestniczeniem w obrocie gospodarczym w taki sposób by fakt, iż ma się do czynienia z samodzielnym podmiotem zarobkowo zajmującym się realizowaniem świadczeń na rzecz innych, nie budził wątpliwości.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Handel walutami w sieci tylko dla kantorów

Obrót walutami reguluje ustawa z 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (dalej jako PD, Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami). W niniejszym artykule skupiamy się na obrocie walutami dokonywanym przez podmioty wykonujące działalność kantorową, czyli podmioty prowadzące kantory wymiany walut.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Przedsiębiorca może zdobyć kapitał dzięki dopłatom

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być przedmiotem obrotu – sprzedaży, darowizny lub zamiany. Warto zwrócić uwagę na regulację zasad zwrotu dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika.

Wskazane jest, by kwestię tę uregulować w umowie pomiędzy nabywcą a zbywcą udziałów.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz