Wójt nie wyda decyzji o warunkach zabudowy, gdy inwestycja nie spełnia przepisów ustawy

Niejednokrotnie inwestorzy uskarżają się, że plany zagospodarowania przestrzennego, których ponoć przybywa, wciąż nie obejmują atrakcyjnych dla inwestycji gruntów i przez to paraliżują ich zamiary. Warto zastanowić się, jakie kroki powinien podjąć inwestor, w sytuacji, gdy brakuje planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego przez niego miejsca.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Wstępną opłatę leasingową rozlicza się bezpośrednio

Dokonując oceny charakteru danego czynszu (opłaty), należy uwzględnić, czy można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu czynsz zerowy określony w umowie leasingu zawartej na okres dłuższy niż rok.

Należy rozważyć, czy czynsz ten dotyczy okresu, na jaki została zawarta umowa, czy też odnosi się do innych elementów umowy.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Czy można wysłać rachunek pocztą elektroniczną?

Od 1 stycznia 2011r. uległy zmianie zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej. W ślad za nowelizacją przepisów 112 Dyrektywy VAT Minister Finansów wydał w dniu 17 października 2010 nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Odtąd autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury mogą być zapewnione w inny wybrany przez strony sposób, niż przez użycie bezpiecznego odpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub wykorzystanie elektronicznej wymiany danych EDI, co znacznie uprościło elektroniczny obrót fakturami.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Uprawnienia stron w toczącym się postępowaniu administracyjnym

Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) wyposaża strony postępowania w konkretne uprawnienia procesowe, umożliwiające wpływanie na korzystną dla nich treść decyzji administracyjnej. Wobec rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa warto w zarysie przedstawić te uprawnienia, by móc w pełni z nich korzystać w toku zmagań z organem administracji publicznej.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Uprawnienia-stron-w-toczacym-sie-postepowaniu-administracyjnym-2353139.html

 

 

Policja musi pomóc zniesławionemu na forum

Zniesławienia dopuszcza się ten, kto pomawia określone podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania. Może dotyczyć to zarówno osób prywatnych, instytucji, jak i osób prawnych.

Pomówienie tylko wtedy podlega odpowiedzialności karnej, kiedy wiąże się z nim możliwość wystąpienia szkody moralnej po stronie osoby pokrzywdzonej. Jednak osobiste uczucia osoby pokrzywdzonej nie mają wyłącznego i decydującego znaczenia.

Karze podlega sprawca, który o danej okoliczności, mogącej kogoś poniżyć, zakomunikował jednej osobie wprost lub w jej obecności. Chodzi tu o rozprzestrzenienie się tej wiadomości publicznie, o możliwość dotarcia jej do szerokiego kręgu osób.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz