Restrukturyzacja grupy spółek osobowych

Kancelaria doradzała w przeprowadzeniu restrukturyzacji grupy spółek osobowych, połączonej ze zmianami w umowach spółek. Wspomniane zmiany polegały na wprowadzeniu niestandardowych regulacji związanych z dziedziczeniem, a także rozliczeniem udziału kapitałowego.

Doradztwo obejmowało przygotowanie założeń, proponowanych zmian, przygotowanie potrzebnych dokumentów związanych z restrukturyzacją, jak również doradztwo podatkowe.

Odsetki ustawowe a odsetki maksymalne

Z większością sporów dotyczących zapłaty należności pieniężnych wiąże się na pewnym etapie kwestia zapłaty odsetek za opóźnienie. Bardzo często wysokość tych odsetek nie jest uregulowana przez strony umową, w związku z czym należne są odsetki ustawowe.

Odsetki ustawowe wynoszą obecnie 8% w stosunku rocznym. Wysokość ta została ustalona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych, które weszło w życie 23 grudnia 2014 r

Zmiana ta została wprowadzona w związku z obniżką stóp procentowych dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej na październikowym posiedzeniu. Od dnia 9 października 2014 r. stopa referencyjna wynosi 2%, stopa lombardowa 3%, a stopa redyskonta weksli 2,25%. Zgodnie zaś z art. 359 §21 Kodeksu cywilnego tzw. odsetki maksymalne nie mogą przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, co od dnia 9 października 2014 r. odpowiada 12% w skali roku. Jednocześnie do 23 grudnia 2014 r. bez zmian pozostawała wysokość odsetek ustawowych, określanych rozporządzeniem Ministra Finansów i wynosiła 13%. W związku z tym między 9 października 2014 r. a 22 grudnia 2014 r. odsetki ustawowe były wyższe, niż odsetki maksymalne.

Wydawać się to może sprzeczne. Pojawiają się nawet głosy o konieczności naliczania za ten okres odsetek maksymalnych, a więc według stopy 12%. Sprawa wymaga zatem wyjaśnienia.

Zauważyć należy, że art. 359 §21 Kodeksu cywilnego, określający wysokość odsetek maksymalnych, dotyczy wyłącznie odsetek wynikających z czynności prawnej, a więc odsetek ustalonych np. przez strony na podstawie umowy. Ograniczenie to nie dotyczy zatem odsetek wynikających z ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. W szczególności nie są nim zatem objęte odsetki ustawowe.

W okresie 9 października – 22 grudnia 2014 r. miała zatem miejsce bardzo dziwna sytuacja, Jeżeli w tym czasie strony umówiły się, że w razie opóźnienia w zapłacie naliczane będą odsetki w wysokości 13%  w skali roku, zgodnie z art. 359 §22, naliczane były odsetki maksymalne w wysokości 12%. Jeżeli strony nie umówiły się co do wysokości odsetek za opóźnienie, naliczane były odsetki ustawowe w wysokości 13%. Była to zatem sytuacja wyjątkowa.

Jednoznacznie pozytywnie należy zatem ocenić decyzję Ministra Finansów o obniżeniu stopy odsetek ustawowych. Jedyne, czego można by sobie życzyć na przyszłość, to szybszej reakcji na podobne sytuacje.

Składanie oświadczeń majątkowych przez radnych – komentarz prawny

W programie telewizji WTK „Puls Dnia” została wyemitowania wypowiedź prawnika Kaliksta Nagla na temat konsekwencji prawnych składania nieprawidłowych oświadczeń majątkowych przez radnych. Poniżej link, pod którym można zapoznać się z materiałem:

http://wtkplay.pl/video-id-16356-poznanska_radna_od_lat_sklada_nieprawdziwe_oswiadczenia_majatkowe

Działanie przez pełnomocnika

Strony w procesie mogą działać zarówno osobiście, jak i z pomocą pełnomocnika. Możliwość działania przez pełnomocnika dotyczy także m.in. interwenienta ubocznego.

Katalog osób mogących reprezentować stronę jest zamknięty. Należy do nich m.in. adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia. Ustawodawca przewidział możliwość ustanowienia pełnomocnikiem w sprawach rozpoznawanych w trybach odrębnych także inne osoby. Przykładowo w sprawach z zakresu prawa pracy pełnomocnikiem pracownika może być przedstawiciel związku zawodowego albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony. Przepisy nie ograniczają liczby pełnomocników, z pomocą których strona może działać.

Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej.

Ustanowienie pełnomocnika ma konsekwencje dla doręczania pism. W przypadku gdy strona ustanowiła kilku pełnomocników pismo będzie doręczone przez sąd tylko jednemu z nich. Z kolei w sytuacji, gdy pełnomocnik procesowy reprezentuje kilka osób doręcza się mu jedynie jeden egzemplarz pisma i załączników. Ponadto jeżeli obie strony reprezentowane są przez adwokata lub radcę prawnego, w toku postępowania tacy pełnomocnicy doręczają sobie odpisy pism nawzajem dołączając do pisma procesowego wnoszonego do sądu dowód doręczenia lub wysłania przesyłką poleconą odpisu pisma pełnomocnikowi strony przeciwnej. Za naruszenie tego obowiązku grozi zwrot pisma bez wzywania do usunięcia tego braku. Obowiązek ten nie dotyczy jednak każdego pisma – wyłączone są np. apelacja, skarga kasacyjna oraz zażalenie.

Warto zaznaczyć, że pełnomocnik nie może zawsze zastępować strony – w szczególności gdy jest ona wezwana do osobistego stawiennictwa na rozprawie z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron.

Jeśli za stronę w procesie działała osoba, która nie była należycie umocowana, tak przeprowadzone postępowanie zgodnie z art. 379 k.p.c. jest nieważne. Przez nienależyte umocowanie należy rozumieć zarówno sytuację, w której pełnomocnikiem była osoba, która nie mogła nim być, jak również gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w sposób wadliwy.

Pełnomocnictwo może zostać wypowiedziane zarówno przez mocodawcę strony, jak i samego pełnomocnika. Gdy dokona tego mocodawca wypowiedzenie jest skuteczne wobec sądu z chwilą zawiadomienia o tym sądu, natomiast wobec stron z chwilą ich zawiadomienia przez sąd. Jeśli dokona tego pełnomocnik, będący radcą prawnym lub adwokatem jest on zobowiązany działać za stronę jeszcze przez okres dwóch tygodni, chyba że zwolni ona go z tego obowiązku. W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa przez innych pełnomocników mają oni taki sam obowiązek, jeśli jest to konieczne dla uchronienia strony od niekorzystnych skutków prawnych.

Od złożenia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, musi zostać uiszczona opłata skarbowa. Nie w każdej sprawie istnieje jednak taka konieczność. Do wyjątków tych należą np. sprawy dotyczące ubezpieczenia społecznego. Opłatę skarbową należy uiścić w kwocie 17 zł właściwemu organowi podatkowemu (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Zapostowane w Blog

Opinia prawna – transgraniczne łączenie przewoźników kolejowych

Prawnicy kancelarii sporządzili opinię prawną dotyczącą skutków transgranicznego łączenia spółek – przewoźników kolejowych – działających na terytorium dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przygotowana opinia uwzględniła różne możliwe konfiguracje łączenia spółek kolejowych i odnosiła się do takich problemów, jak określenie krajowych i wspólnotowych wymogów dotyczących prowadzenia przewozów kolejowych, sukcesja administracyjna aktów wydanych przez organy różnych państw, czy skuteczność aktów administracyjnych wydanych w jednym państwie UE, na terenie innego państwa UE.

Ewolucja stanowiska ustawodawcy w zakresie następstwa prawnego w prawie publicznym

W najnowszym wydaniu najstarszego czasopisma prawniczego w Polsce –  Ruchu prawniczym, ekonomicznym i socjologicznym (Rok LXXVI, zeszyt 4 – 2014), opublikowano artykuł adwokata Kancelarii  Jędrzeja Jakubowicza  omawiający problematykę m.in. następstwa prawnego w prawie publicznym, prywatyzacji przedsiębiorstw  państwowych  czy  ordynacji  podatkowej.