Sąd zasądził, powiat musi zapłacić, a dyscypliny finansów publicznych nie można naruszyć

Przeciwko powiatowi ABC zapadł prawomocny wyrok zobowiązujący Powiat ma do zapłaty 100.000,00 złotych z odsetkami i kosztami postępowania. Jak dowiedzieli się pracownicy starostwa powiatowego, wyrokowi nadana została klauzula wykonalności, stał się on zatem tytułem wykonawczym, na podstawie którego przeciwnik procesowy mógł wyegzekwować od powiatu zasądzoną kwotę. Starosta powziął w związku z powyższym wątpliwość, czy konieczne jest dobrowolne dokonanie zapłaty zasądzonej kwoty, czy też należy wstrzymać się z płatnością do czasu dokonania zajęcia przez komornika sądowego. Pojawiła się również kwestia zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnej sumy.

Aby zapoznać się z treścią artykułu kliknij tutaj 

Reorganizacja spółki medialnej

Pracownicy Kancelarii stworzyli plan restrukturyzacji spółki z branży medialnej. Reorganizacja obejmowała m.in. wniesienie aportem udziałów, wydzielenie, zawiązanie nowych spółek oraz przekształcenie prowadzonych form działalności. Głównymi założeniami stworzonej struktury było odcięcie się od roszczeń, sprzedaż udziałów oraz optymalizacja dywidendy.

Przekształcenie przedsiębiorcy

Prawnicy Kancelarii zakończyli przekształcenie przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) w jednoosobową spółkę kapitałową. Proces zmiany formy prawnej wykonywanej działalności sfinalizowany został sprzedażą udziałów spółki. Pomyślnie przeprowadzono przy tym procedurę dokonywania wpisów w stosownych rejestrach, w związku z sukcesją prawną przekształcanego przedsiębiorcy.

Opodatkowanie i oskładkowanie szczepień pracowniczych

Jesienią i zimą przybywa zatrudnionych przebywających na zwolnieniach lekarskich. Dla pracodawcy powoduje to obniżenie efektywności pracy, a tym samym zmniejsza przychody firmy. Chcąc tego uniknąć, wielu szefów finansuje załodze szczepienia przeciwko grypie. Głównym motorem tych działań jest profilaktyka i zapobieganie absencji pracowników (patrz ramka).

Przy tych sezonowych zachorowaniach pojawiło się tzw. zjawisko prezenteizmu, szczególnie wśród pracujących w korporacjach. To niemal symbol współczesności i polega na przychodzeniu do pracy mimo widocznych objawów choroby czy złego samopoczucia. Jak nietrudno się domyślić, prowadzi to do szybkiego i swobodnego rozprzestrzeniania się zachorowań, a co za tym idzie – pogarsza jakość wykonywanej pracy oraz powoduje spadek wydajności i przychodów.

Aby zapoznać się z treścią całego artykuł kliknij tutaj

Umowa spółki decyduje o sprzedaży udziałów.

Udział wspólnika w spółce należy rozumieć na dwa sposoby. Zgod­nie z pierwszym jest to część ka­pitału zakładowego, natomiastzgodnie z drugim prawo udzia­łowe wspólnika1. Z własnością udziału związane są określone prawa i obowiązki wspólnika. Przy­kładowo jest to uprawnienie do dywidendy czy obowiązek wnoszenia dopłat. Wspólnik może rozporządzać swoim udziałem. Jedną z form ta­kiego rozporządzenia jest dokonanie jego zbycia na podstawie umowy sprzedaży udziałów.

Cały artykuł dostępny tutaj

Podatnik może wybrać formę rozliczenia najmu

Polski rynek najmu jest stosunkowo nieduży na tle rynku zachodnioeu­ropejskiego, jednak prognozy gospo­darcze prowadzą do wniosku, że ma bardzo obiecujący potencjał rozwo­jowy. Z aktualnych analiz stawek najmu lokali wynika, iż nie podlegają one większym waha­niom, stąd też inwestorzy indywidualni, roz­ważając sposób lokaty kapitału, coraz częściej decydują się na zakup mieszkań z myślą o wy­najmie nie tylko na dużą skalę, ale także incy­dentalnie.

Cały artykuł dostępny tutaj