Definicje legalne w procesie wykładni prawa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2011 r., sygn. II CSK 63/1V

Przedmiotem umowy o roboty budowlane może być świadcze­nie polegające na wykonaniu i oddaniu części obiektu, o którym mowa w art. 647 k.c, jednakże nie każda umowa o wykonanie i oddanie części obiektu może być kwalifikowana jako umowa o roboty budowlane.

Cały artykuł dostępny tutaj

Który wspólnik musi płacić ZUS

Prowadzący działalność gospodarczą muszą się liczyć z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wskazuje ona, kto obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Do podmiotów takich należą w szczególności osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące czy członkowie rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Ustawa nie nakłada, zatem takiego obowiązku na wspólników spółek kapitałowych, za wyjątkiem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Cały artykuł dostępny tutaj 

 

On the meaning of Art. 30 of the Constitution (in the light of Ryszard Sarkowicz’s conceptions of levels of legal interpretation)

1. Introduction

The aim of this paper is to (1) draw attention to Ryszard Sarkowicz’s conception of levels of interpretation which may be used as a tool for determining elements of the lawgiver’s system of knowledge and beliefs’ and to (2) present the analysis of Art. 30 of the Polish Constitution based on this conception. In addition, I would like to provide several remarks on R. Sarkowicz’s conception, concerning the definition of the legal text and the nature of the descriptive level of the legal text. The theses to be discussed in the article is that Art. 30 of the Polish Constitution describes a specific aspect of re­ality that is the genetic link between inherent dignity of eveiy actually existing human being and his/her objective rights (dignity as a source of this rights).

Cały artykuł dostępny tutaj 

Arbitraż jako formuła rozwiązywania sporów korporacyjnych

Spory korporacyjne to zbiorcze określenie obejmujące różne grupy zagadnień związanych z funkcjonowaniem i wewnętrzną organizacją spółek handlowych.  Nie chodzi tu bynajmniej o spory, których stroną jest sama spółka z racji prowadzonej działalności. Wśród sporów korporacyjnych najczęściej wyróżniamy te, które dotyczą uchwał najważniejszych organów spółek. Skarżenie uchwał przez niezadowolonych wspólników może być zarówno wyrazem jednorazowego konfliktu dotyczącego konkretnej materii, może jednak być również wyrazem trwałego konfliktu w spółce między walczącymi ze sobą udziałowcami o sprzecznych interesach. Spory korporacyjne obejmują również spory między członkami organów (zarządu, rady nadzorczej) a samą spółką, związane z pełnieniem funkcji w tychże organach.

Cały artykuł dostępy tutaj