Porozumienie w przedmiocie udostępnienia kodów źródłowych oprogramowani

Prawnicy kancelarii opracowali projekt porozumienia w przedmiocie udostępnienia kodów źródłowych programu komputerowego oraz wsparli klienta kancelarii na etapie negocjacji tego porozumienia. Porozumienie jest elementem dużego projektu wdrożenia systemu informatycznego służącego do optymalizacji sprzedaży i musiało zostać zawarte w trakcie wdrożenia z uwagi na nowe uwarunkowania techniczne. Ponieważ jest to oprogramowanie udostępnione na postawie licencji, należało uwzględnić i zabezpieczyć interesy obu stron.

Szczęśliwy finał przed SN w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Mec. Anna Adamek reprezentowała jednego z największych przedstawicieli lokalnych mediów jako pozwanego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, we wszystkich instancjach tego postępowania. W przedmiotowej sprawie powód domagał się od pozwanego przeprosin w środkach masowego przekazu oraz zapłaty zadośćuczynienia, zarzucając pozwanemu 13 naruszeń dóbr osobistych. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający powództwo nie zostanie zmieniony ponieważ Sąd Najwyższy postanowił o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej powoda.

Szkolenie dla przedsiębiorców

Prawnicy kancelarii przeprowadzili dla kontrahentów klienta szkolenie obejmujące tematykę zakładania działalności gospodarczej oraz rozliczania w obszarze publicznoprawnym (podatki, składki ZUS) umów zlecenia zawieranych przez przedsiębiorę z osobami fizycznymi o różnym statusie; tematykę praw konsumentów oraz podstawowych zasad ochrony danych osobowych klientów i kontrahentów.

Szkolenie “Umowy zawierane w obszarze IT”

Mec. Anna Adamek oraz mec. Marcin Berlak przeprowadzili całodniowe szkolenie nt. “Umowy zawierane w obszarze IT” dla pracowników klienta zaangażowanych w proces negocjowania i wykonywania umów IT. Omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak modele dystrybucyjne oprogramowania licencjonowanego, zarządzanie zmianami w projekcie wdrożeniowym, warunki odstąpienia od umowy i zasadny odpowiedzialności wykonawcy. Szkolenie zostało pozytywnie odebrane przez jego uczestników, którzy ocenili, iż zarówno materiały, jak i forma przeprowadzenia szkolenia były bardzo przystępne.