Wywiad dla Polskie Radio 24- dr Jędrzej Jakubowicz

Wspólnik Kancelarii, adwokat dr Jędrzej Jakubowicz udzielił w dniu 25 maja 2018 r. wywiadu dla radia Polskie Radio 24, w przedmiocie wchodzącego dziś w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Mecenas Jakubowicz wyjaśnił najważniejsze zasady wynikające z nowych przepisów. W trakcie rozmowy przybliżył podstawowe obowiązki wynikające z RODO dla przedsiębiorców i konsumentów, wskazując konsekwencje ich naruszenia. Zdaniem mec. Jakubowicza regulacje RODO spowodowały sformalizowanie działalności przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, jednak dopiero praktyka pokaże jak przedsiębiorcy poradzą sobie z ich stosowaniem.

Platforma internetowa do rozstrzygania sporów e- commercowych on line

Dwa lata temu uruchomiono platformę internetową do rozstrzygania sporów e- commercowych on line. Aktualnie wpływ to ok 2000 spraw miesięcznie. Platforma obsługuje spory w 25 językach. Na sprzedawców zostało nałożone zobowiązanie  do zamieszczenia na stronie internetowej linku pozwalającego konsumentom zgłaszać w prosty sposób napotkane problemy. Kwestię te reguluje Rozporządzenie UE n° 524/2013 z 21 maja 2013 dotyczące internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich; przedsiębiorcy z siedzibą na terenie UE zawierający umowy sprzedaży albo umowy o świadczenie usług on line oraz platformy handlowe on line ustanowione na terenie UE zamieszczają na swoich stronach internetowych łatwo dostępny link do platformy LRR. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do zamieszczenia własnego adresu internetowe.

Platforma do rozstrzygania sporów on line ma zapewniać efektywne i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów/rozwiązywanie problemów. Konsument z jednego kraju składając skargę za pośrednictwem platformy na wadliwy produkt albo usługę sprzedawcy z innego kraju może oczekiwać od sprzedawcy albo bezpośredniego rozwiązania problemu albo poddania sporu mediacji albo arbitrażowi w ramach jednej z ponad 350 europejskich organizacji rozstrzygania sporów w celu wypracowania rozwiązania w terminie do 90 dni. Platforma umożliwia stała utrzymywanie kontaktu konsument – sprzedawca co ma wydanie poprawiać ich relacje i zaufani do transakcji on line

źródło: https://www.droit-technologie.org/actualites/reglement-litiges-lies-e-commerce-se-de-plus-plus-souvent-ligne/

patrz również

https://www.mediateur-engie.com/implementation-of-the-european-dispute-resolution-platform-rll-odr-and-consequences-for-companies-conducting-their-business-with-consumers-online?lang=en

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji

W czerwcu 2018 r. upływa termin transpozycji Dyrektywy PE 2016/943 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Celem nowych przepisów jest zapewnienie pełniejszej niż dotychczas ochrony przed bezprawnym naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kluczowe zmiany obejmują nową definicję legalną tajemnicy przedsiębiorstwa, rozszerzenie pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, katalogu środków ochrony prawnej przysługujących uprawnionemu oraz modyfikacje w postępowaniu zabezpieczającym w KPC.

Jako tajemnicę przedsiębiorstwa traktować będziemy informacje nieznane powszechnie bądź takie, które nie są łatwo dostępne. Zakresem tym objęte mają zostać informacje poufne, które nie są znane zarówno w całości, jak również w szczególnym zbiorze lub zestawieniu. Przedsiębiorca z kolei ma podjąć uzasadnione działania – a nie jak obecnie niezbędne – celem zachowania ich poufności.

Za czyn nieuczciwej konkurencji będziemy uznawać już samo pozyskanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (obok jej ujawnienia i wykorzystania).

Poszerzeniu ulegnie katalog środków ochrony prawnej przysługujących uprawnionemu poprzez wprowadzanie możliwości złożenia przez powoda żądania podania do publicznej wiadomości o wyroku lub treści wyroku w zakresie czynu nieuczciwej konkurencji oraz żądania wynagrodzenia za korzystanie z informacji. Uprawniony będzie miał prawo do dokonania wyboru pomiędzy żądaniem zapłaty odszkodowania a zapłatą wynagrodzenia za korzystanie z informacji.

Zmiana przepisów wpłynie na relację pracodawca-pracownik, w szczególności w zakresie zasad zachowania poufności, działań zmierzających do zachowania tajemnicy oraz regulacji związanych z tzw. sygnalistami w zakładzie pracy.

Cała informacja prawna dostępna tutaj

Transakcja nabycia sieci sprzedaży telekomu

Zespół Kancelarii w składzie Mec. Włodzimierz Głowacki, Dr Jędrzej Jakubowicz i aplikant Paweł Mazur doradzał agentowi jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych przy transakcji nabycia sieci sprzedaży składającej się z ponad sześćdziesięciu punktów. Transakcja przeprowadzona została jako asset deal i zawierała również elementy, które nie są typowo stosowane przy tego rodzaju czynnościach. Projekt obejmował analizę sposobu dokonania transakcji, zaproponowanie postanowień dokumentów chroniących interes Klienta oraz ich negocjacje.