Zabezpieczenie roszczeń opartych o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Mec. Włodzimierz Głowacki, mec. Jędrzej Jakubowicz oraz apl. adw. Paweł Mazur wsparli Klienta Kancelarii w sporze z jego kontrahentem, który zaprzestał wykonywania umowy o współpracy. W toku projektu prawnicy Kancelarii reprezentowali Klienta w postępowaniu zabezpieczającym, w ramach którego Sąd wydał na rzecz Klienta postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń opartych o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz roszczenia o ustalenie obowiązywania umowy. Sąd nakazał kontrahentowi Klienta wykonywanie zawartej umowy, umieszczenie odpowiedniej treści na stronach internetowych oraz usunięcie z nich wiadomości wprowadzających w błąd pod rygorem zapłaty na rzecz Klienta kwoty 100.000 zł. Klient powierzył prawnikom Kancelarii także doradztwo podczas rozmów ugodowych z Kontrahentem oraz przy sporządzaniu ugody.

Doradztwo przy przetargu na wykonanie opracowania koncepcji zadania wraz z wizualizacjami oraz wykonania prac projektowych w zakresie przebudowy fragmentu ulicy Św. Marcin

Zapewniliśmy doradztwo przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie m. in. opracowania koncepcji zadania wraz z wizualizacjami oraz prac projektowych wymienionych w OPZ w zakresie przebudowy fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od ul. św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Matyi i Wierzbięcice. W ramach świadczonych usług przygotowaliśmy m.in. wzór umowy, na podstawie której Wykonawca wykonana prace projektowe, uzyska niezbędne decyzje, zgody, zezwolenia, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne dla prowadzenia robót budowlanych. Obsługę prawną zadania świadczy r. pr. Joanna Basińska.

Kompleksowe doradztwo przy przetargu na budowę trasy tramwajowej na Naramowice

Na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. mec. Joanna Basińska oraz mec. Rita Świętek zapewniły kompleksową obsługę prawną w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji dotyczącej budowy trasy tramwajowej na poznańskie Naramowice. Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy tramwajowej wraz z układem drogowym, infrastrukturą podziemną i naziemną oraz zagospodarowanie terenu i postawienie małej architektury. Inwestycja ma być prowadzona w formule “projektuj – buduj”. Budowa trasy tramwajowej powinna zakończyć się do końca 2021 r. a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku. W ramach naszych usług w szczególności zapewniliśmy doradztwo i wsparcie w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowaliśmy wzór umowy, oraz reprezentowaliśmy Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku ze złożonym odwołaniem. Obsługę prawną zadania świadczą r. pr. Joanna Basińska i r. pr. Rita Świętek.

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

Zapewniliśmy doradztwo prawne dotyczące inwestycji polegającej na korekcie funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w formule projektuj-buduj. Planowany zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego, w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego, jak również wprowadzenie zmian odnośnie dotychczasowej organizacji ruchu. Część środków pochodzić będzie z dofinansowania unijnego.

Nowe zasady przedawniania roszczeń w Kodeksie cywilnym

W dniu 8 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie przedawniania roszczeń.

Najważniejsza zmiana, to skrócenie terminu dziesięcioletniego dla dochodzenia roszczeń na sześcioletni. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin trzyletni pozostał bez mian. Ważną zmianą jest również to, że koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia będzie krótszy niż dwa lata.

Ustawodawca zwiększył także ochronę konsumentów. Po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Jeżeli chodzi o roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, to będą się one przedawniać z upływem sześciu lat, a nie jak dotychczas dziesięciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie będzie obejmować świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawni się z upływem trzech lat.

Warto jednocześnie zauważyć, że szczególne terminy przedawnienia, takie jak np. termin przedawnienia umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług – nie ulegną zmianie.

Jeżeli chodzi o przepisy przejściowe, to do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych będziemy stosować od dnia wejścia w życie nowelizacji przepisy k.c., w brzmieniu nadanym nowelizacją. Jeżeli zgodnie z k.c., w brzmieniu nadanym nowelizacją, termin przedawnienia będzie krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpocznie się z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie nastąpi z upływem tego wcześniejszego terminu.