Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

W dniu wczorajszym na Uniwersytecie Wrocławskim, mecenas Włodzimierz Głowacki wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w ramach inicjatywy Naukowej Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego  pt. “Prawne zabezpieczenia wierzytelności i umowy pośrednictwa”.

Konferencja była poświęcona problematyce regulacji części ogólnej prawa zabezpieczeń wierzytelności, prezentowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego oraz umów o pośrednictwo – umowy agencyjnej i umowy dystrybucyjnej.

Wzięliśmy udział w dyskusji o potrzebie i kierunku unormowania tzw. elementów wspólnych prawa zabezpieczających; takich jak akcesoryjność  czy mechanizmy zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ale również kwestie rozciągnięcia zasady jawności (ujawniania zabezpieczeń) w odniesieniu do innych aniżeli zastaw rejestrowy czy hipoteka instrumentów zabezpieczających, w tym również o celowości ujawniania zabezpieczeń typu osobistego, czy wreszcie kwestie uregulowania problematyki nadzabezpieczeń.

Co szczególnie interesujące wiele uwagi poświecono kwestii włączenia do kodeksowego zespołu praw zabezpieczających instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak dotychczas wyłącznie wzmiankowanej w nielicznych krajowych regulacjach prawnych.

 

Roszczenia wobec nieruchomości warszawskiej przejętej na podstawie tzw. dekretu Bieruta

Prawnicy z biura Kancelarii w Warszawie zapewnili kompleksowe doradztwo prawne dotyczące zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli wobec nieruchomości położonej w centrum Warszawy, przejętej przez Skarb Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W toku sprawy prawnicy Kancelarii wskazali na bezzasadność zgłoszonych roszczeń, z uwagi na brak przesłanki ustawowej do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej odmawiającej byłym właścicielom przyznania prawa własności czasowej. Dodatkowo dla prowadzonej sprawy znaczenie ma także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., w którym przyjęto że możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jeśli decyzja ta korzystała przez kilkadziesiąt lat z domniemania zgodności z prawem, a przy tym wywołała skutki polegające na nabyciu prawa, stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji RP.

Osoba, która zamieszcza na stronie internetowej nawet znaczną liczbę ogłoszeń sprzedaży, niekoniecznie musi być uznana za „przedsiębiorcę”

Osoba fizyczna publikująca na stronie internetowej jednocześnie określoną liczbę ogłoszeń oferujących do sprzedaży produkty nowe i używane, powinna zostać zakwalifikowana jako „przedsiębiorca”, wyłącznie w przypadku, gdy osoba ta działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.

Konsument nabył używany zegarek za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży. W ocenie konsumenta zegarek ten nie odpowiadał właściwościom wskazanym w ogłoszeniu sprzedaży, w związku z czym zażądał rozwiązania umowy ze sprzedawcą – Eveliną Kamenovą, lecz ta odmówiła przyjęcia towaru w zamian za zwrot uiszczonej kwoty. W odpowiedzi konsument złożył skargę do bułgarskiej komisji ds. ochrony konsumentów (KOK). KOK ustaliła, że E. Kamenova opublikowała na stronie internetowej jeszcze osiem innych ogłoszeń sprzedaży dotyczących różnych produktów.

Cała aktualność dostępna tutaj

Kryteria warunkujące uznanie sprzedaży nieruchomości jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych, które potrwają do 12 października. Zgodnie z umieszczonym na stronie komunikatem celem konsultacji jest zebranie opinii odnośnie kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że dana transakcja dot. nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jako wyłączone z zakresu VAT. Ma to pozwolić na opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby klasyfikować przedmiot transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów VAT, tj. określić czy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przygotowała: Paulina Ciesielska

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem ustawy jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. Ustawa wprowadza istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

Całość alertu tutaj