13 grudnia 2018

Wyrok TK w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej naruszenia praw własności przemysłowej


W dniu 6 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. SK 19/16), w którym orzekł, że przepis art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP) jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Wspomniany przepis PWP pozwalał na złożenie wniosku o zobowiązanie przez sąd innej osoby niż podmiot naruszający prawa własności przemysłowej do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających te prawa jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne (lecz jeszcze nawet nie nastąpiło).

TK zaznaczył, że realizacja takiego zobowiązania może w istocie powodować przekazanie informacji handlowych bez względu na to czy w ogóle postępowanie główne w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej zostanie wszczęte, jak również bez względu na dalszy bieg takiego postępowania po jego wszczęciu. Innymi słowy, omawiany przepis  miał charakter samodzielny i mógł powodować uzyskanie informacji niezależnie od losów podstawowego postępowania w sprawie naruszenia praw.

W rezultacie, funkcjonowanie tego przepisu w obrocie prawnym powodowało zachwianie relacji pomiędzy ochroną praw osoby uprawnionej z praw własności przemysłowej i  ochroną praw osoby prowadzącej działalność gospodarczą i zobowiązaną do udzielenia informacji. Zdaniem TK, art. 2861 ust. 1 pkt 3 PWP naruszył zatem wolność działalności gospodarczej podmiotu zobowiązanego do ujawnienia informacji handlowych i nie dał mu odpowiedniej ochrony przed nadużyciem ze strony podmiotu uprawnionego do pozyskania informacji stanowiących tajemnicę handlową.

10 grudnia 2018

IT Meetnight


W minioną sobotę, 8 grudnia, odbyła się w Poznaniu nocna konferencja IT Meetnight. Wzięli w niej udział mec. Jędrzej Jakubowicz oraz apl. radc. Martyna Mazankiewicz. Wygłosili oni prelekcję pt. „Prawo autorskie w umowach IT – jak chronić interesy wykonawcy? (case study)”. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników

5 grudnia 2018

Kolejny startup rusza na rynek


Prawnicy Kancelarii mec. Włodzimierz Głowacki i mec. Anna Adamek  przeprowadzili proces budowy startup-u na bazie przysługujących założycielowi praw do nowatorskiego rozwiązania technicznego oraz opracowali zasady inwestycji kapitałowej ze strony prywatnego inwestora finansowego. Prace obejmowały w szczególności badanie stanu prawnego i przesłanek rejestracji rozwiązania, zabezpieczenie praw własności intelektualnej oraz ułożenie wzajemnych relacji korporacyjnych w spółce pomiędzy założycielem a inwestorem finansowy.

16 listopada 2018

Umowa na budowę trasy tramwajowej na Naramowice podpisana


W dniu wczorajszym mecenas Rita Świętek wzięła udział w uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Miasta Poznania dotyczącej budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Podpisanie umowy stanowiło zwieńczenie wielu lat prac przygotowawczych, w których to prawnicy Kancelarii – w tym w szczególności mecenas Joanna Basińska – brali aktywny udział. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „projektuj – buduj”, a jej koszt to niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. Budowa trasy tramwajowej powinna zakończyć się do końca 2021 r. a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku.

W ramach realizacji umowy powstanie torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg. Inwestycję prowadzić będzie konsorcjum, w którego skład wchodzą Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Ankarze, Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prace nad przygotowaniem inwestycji trwały przez kilku lat, obejmując swym zakresem konsultacje społeczne, wstępne analizy, liczne projekty, sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wsparcie Kancelarii obejmowało kompleksowe doradztwo prawne zarówno na etapie prac przygotowawczych jak i postępowania przetargowego. Prawnicy Kancelarii świadczyli pomoc prawną m.in. w ramach nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności, przygotowania wzoru umowy, reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz na etapie poprzedzającym podpisanie umowy z Wykonawcą.

Zaznaczyć należy, że obecne prace stanowią I etap realizacji inwestycji. Etap drugi zakłada budowę odcinka od Wilczaka do skrzyżowania ulic: Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. W ramach Etapu trzeciego planowana jest rozbudowa trasy aż do kampusu uniwersyteckiego na Morasku.

26 października 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego


W dniu wczorajszym na Uniwersytecie Wrocławskim, mecenas Włodzimierz Głowacki wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w ramach inicjatywy Naukowej Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego  pt. “Prawne zabezpieczenia wierzytelności i umowy pośrednictwa”.

Konferencja była poświęcona problematyce regulacji części ogólnej prawa zabezpieczeń wierzytelności, prezentowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego oraz umów o pośrednictwo – umowy agencyjnej i umowy dystrybucyjnej.

Wzięliśmy udział w dyskusji o potrzebie i kierunku unormowania tzw. elementów wspólnych prawa zabezpieczających; takich jak akcesoryjność  czy mechanizmy zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ale również kwestie rozciągnięcia zasady jawności (ujawniania zabezpieczeń) w odniesieniu do innych aniżeli zastaw rejestrowy czy hipoteka instrumentów zabezpieczających, w tym również o celowości ujawniania zabezpieczeń typu osobistego, czy wreszcie kwestie uregulowania problematyki nadzabezpieczeń.

Co szczególnie interesujące wiele uwagi poświecono kwestii włączenia do kodeksowego zespołu praw zabezpieczających instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak dotychczas wyłącznie wzmiankowanej w nielicznych krajowych regulacjach prawnych.

 

17 października 2018

Roszczenia wobec nieruchomości warszawskiej przejętej na podstawie tzw. dekretu Bieruta


Prawnicy z biura Kancelarii w Warszawie zapewnili kompleksowe doradztwo prawne dotyczące zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli wobec nieruchomości położonej w centrum Warszawy, przejętej przez Skarb Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W toku sprawy prawnicy Kancelarii wskazali na bezzasadność zgłoszonych roszczeń, z uwagi na brak przesłanki ustawowej do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej odmawiającej byłym właścicielom przyznania prawa własności czasowej. Dodatkowo dla prowadzonej sprawy znaczenie ma także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., w którym przyjęto że możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jeśli decyzja ta korzystała przez kilkadziesiąt lat z domniemania zgodności z prawem, a przy tym wywołała skutki polegające na nabyciu prawa, stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji RP.

10 października 2018

Osoba, która zamieszcza na stronie internetowej nawet znaczną liczbę ogłoszeń sprzedaży, niekoniecznie musi być uznana za „przedsiębiorcę”


Osoba fizyczna publikująca na stronie internetowej jednocześnie określoną liczbę ogłoszeń oferujących do sprzedaży produkty nowe i używane, powinna zostać zakwalifikowana jako „przedsiębiorca”, wyłącznie w przypadku, gdy osoba ta działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.

Konsument nabył używany zegarek za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży. W ocenie konsumenta zegarek ten nie odpowiadał właściwościom wskazanym w ogłoszeniu sprzedaży, w związku z czym zażądał rozwiązania umowy ze sprzedawcą – Eveliną Kamenovą, lecz ta odmówiła przyjęcia towaru w zamian za zwrot uiszczonej kwoty. W odpowiedzi konsument złożył skargę do bułgarskiej komisji ds. ochrony konsumentów (KOK). KOK ustaliła, że E. Kamenova opublikowała na stronie internetowej jeszcze osiem innych ogłoszeń sprzedaży dotyczących różnych produktów.

Cała aktualność dostępna tutaj

3 października 2018

Kryteria warunkujące uznanie sprzedaży nieruchomości jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części


Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych, które potrwają do 12 października. Zgodnie z umieszczonym na stronie komunikatem celem konsultacji jest zebranie opinii odnośnie kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że dana transakcja dot. nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jako wyłączone z zakresu VAT. Ma to pozwolić na opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby klasyfikować przedmiot transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów VAT, tj. określić czy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przygotowała: Paulina Ciesielska

3 października 2018

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem ustawy jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. Ustawa wprowadza istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

Całość alertu tutaj

 

28 września 2018

Warunki publikacji w Internecie cudzego zdjęcia


Przejęcie do własnego serwisu internetowego i udostępnianie zdjęcia, które uprzednio zostało opublikowane na innej stronie internetowej wymaga ponownej zgody autora zdjęcia. Według Trybunału Sprawiedliwości EU stanowi to akt nowego publicznego udostępnienia utworu.

całość alertu tutaj