Blog - spory

Biegły ad hoc

DATA PUBLIKACJI: 05.01.2015

W bardzo wielu przypadkach okoliczności poruszane w trakcie postępowań związane są z wiedzą specjalistyczną, co do której prawnik nie jest w stanie:

1. wypowiedzieć się, gdyż wiedzy takiej nie posiada (przynajmniej na gruncie przepisów postępowania cywilnego wypowiedź taka pozbawiona będzie doniosłości),

2. rozstrzygnąć sporu związanego z taką wiedzą.

W takim przypadku pomóc ma dowód z opinii biegłego.

W postępowaniu cywilnym wyróżnia się dwa rodzaje biegłych: stałych i ad hoc.

Biegli stali są wpisani na listę biegłych prowadzoną przez prezesa danego sądu okręgowego.

Rzadko zastosowanie znajduje natomiast instytucja biegłego ad hoc. Nie należy jednak o takiej możliwości zapominać. Sąd przed wydaniem postanowienia o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego zapoznaje się z wnioskami stron co do liczby biegłych oraz ich wyboru. W zakres takich wniosków wchodzić również może wybór osoby biegłego, przy czym należy pamiętać, że Sąd takim wnioskiem nie jest związany.

Od strony przepisów postępowania cywilnego opinia biegłego ad hoc nie różnic się niczym od opinii wydanej przez biegłego stałego. Sąd ocenia dowód z opinii biegłego tak jak każdy inny dowód przeprowadzony w ramach postępowania, a co za tym idzie może takiemu dowodowi odmówić wiarygodności (chodzi jednakże przede wszystkim o przypadki, w których opinia biegłego nie byłaby do pogodzenia z zasadami logicznego myślenie i wiedzy powszechnej). W ramach postępowań cywilnych przyjęła się zasada, że biegłego ad hoc powołuje się w przypadku gdy potrzebna jest taka wiedza specjalistyczna, którą nie dysponują biegli stali. Drugim przypadkiem, w którym instytucja biegłego ad hoc może znaleźć zastosowanie to przypadek, w którym wprawdzie biegli stali dysponują wiedzą w danym zakresie, ale uzasadnione jest aby w rozpatrywanej sprawie wypowiedziała się osoba, która zagadnienie stanowiące oś sporu jako jedna z nielicznych opisała w swoich publikacjach naukowych.

Strona przeciwna do strony zgłaszającej wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego ad hoc powinna pamiętać, że może zgłosić wniosek o jego wyłączenie z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego.

Osoba wskazana na biegły ad hoc powinna pamiętać, że:

1. może nie przyjąć włożonego na nią obowiązku z przyczyn, jakie uprawniają świadka do odmowy zeznań, a ponadto z powodu przeszkody, która uniemożliwia jej wydanie opinii,

2. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd może skazać ją na grzywnę.

Polecane artykuły :