30 kwietnia 2014

Spór w zakresie nienależytego wykonania umowy na wykonanie instalacji w ramach modernizacji fabryki


Prawnicy Kancelarii przeprowadzili analizę sprawy i sporządzili opinię w zakresie przebiegu realizacji umowy na wykonanie instalacji do fabryki oraz uprawnień przysługujących zamawiającemu na podstawie umowy i przepisów prawa obcego, właściwego dla przedmiotowej umowy, w  związku z nienależytym wykonaniem przez dostawcę swoich zobowiązań.

Ponadto, prawnicy Kancelarii w dalszym ciągu biorą udział w sprawie w charakterze polskiego doradcy prawnego zamawiającego.

17 kwietnia 2014

Warsztaty z zakresu prawa upadłościowego


Mec. Jędrzej Jakubowicz oraz Mec. Marta Milej-Krzyształowska przeprowadzili warsztaty pt. „Upadłość przedsiębiorcy budowlanego w kontekście zawartych umów na roboty budowlane”.

Odbiorcami warsztatów byli przede wszystkim radcowie prawni.

15 kwietnia 2014

Spór o stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników


Mec. Jędrzej Jakubowicz reprezentował przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym Klienta Kancelarii w sporze o stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników zezwalających na sprzedaż udziałów spółki na rzecz bezpośredniego jej konkurenta. Pozew złożony w niniejszej sprawie przez Kancelarię zawierał również żądanie ewentualne – uchylenia zaskarżonych uchwał.  Sąd Okręgowy oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, ale uwzględnił żądanie ewentualne, tj. uchylił zaskarżone uchwały.

Sąd Apelacyjny natomiast uwzględnił apelację Klienta Kancelarii i stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał.

14 kwietnia 2014

Porozumienie kończące współpracę w zakresie IT


Zespół Kancelarii doradzał dużej ogólnopolskiej spółce kapitałowej w trakcie negocjacji związanych z zakończeniem wykonywania umowy IT. W efekcie prowadzonych rozmów prawnicy Kancelarii doprowadzili do zawarcia porozumienia regulującego zakończenie wykonywania umowy IT i określającego obowiązki stron związane z zakończeniem współpracy.

10 kwietnia 2014

Zakończenie negocjacji umowy na wdrożenie systemu komputerowego


Zawarciem umowy wdrożeniowej zakończyły się negocjacje, w którym Klienta – zamawiającego wspierali prawnicy Kancelarii. Przedmiotem umowy jest dostosowanie do potrzeb Klienta i wdrożenie rozwiązania w postaci programu komputerowego wspierającego istotne procesy biznesowe a następie warunki korzystania z usług wsparcia oprogramowania (maintenance). Rozwiązanie oparte jest o oprogramowanie licencjonowane na prawie amerykańskim dostarczane przez polskiego przedstawiciela producenta zagranicznego.

 

9 kwietnia 2014

Race na stadionie piłkarskim – wypowiedź dla telewizji WTK


Telewizja WTK wyemitowała w „Pulsie Dnia” materiał zawierający wypowiedź aplikanta radcowskiego Edgara Drozdowskiego na temat zakazu stosowania środków pirotechnicznych na stadionach. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem znajdującym się pod poniższym linkiem.

(więcej…)

3 kwietnia 2014

Szkolenie- Mobbing: Aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne oraz Przedsiębiorca w Internecie: wybrane orzecznictwo polskie i zagraniczne.


Włodzimierz Głowacki oraz Joanna Basińska przeprowadzili szkolenie dla zespołu prawników spółki z branży paliwowej. Szkolenie składało się z dwóch części. W pierwszej, omówione zostały zagadnienia z zakresu prawa pracy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi.  Druga część – z tematyki nowych technologii – poświęcona była omówieniu pozycji prawnej przedsiębiorcy świadczącemu usługi w Internecie na tle wybranego orzecznictwa polskiego i zagranicznego.

28 marca 2014

Wydanie nieruchomości – komentarz prawny dla telewizji WTK


Aplikant radcowski Sławomir Marciniak udzielił komentarza prawnego do programu „Puls Dnia” emitowanego w telewizji WTK na temat  możliwości eksmisji i ewentualnych innych dróg prawnych zmierzających do odzyskania własności nieruchomości, a także wziął udział w charakterze gościa w programie telewizji WTK „Otwarta Antena”  dotyczącym squatu przy ul. Paderewskiego. Z treścią materiału można zapoznać się korzystając z poniższych linków.

19 marca 2014

Skonstruowanie dla holenderskiego Klienta umowy dotyczącej przeprowadzania w Polsce renomowanego rankingu dla przedsiębiorców


Mec. Jędrzej Jakubowicz (w zakresie prawa cywilnego) oraz Mec. Marcin Berlak wraz z apl. radc. Katarzyną Białożyt (w zakresie prawa autorskiego i regulacji związanych z używaniem znaków towarowych) zapewnili pełną obsługę prawną i uczestniczyli przy skonstruowaniu wzorca umownego oraz ogólnych warunków umowy pomiędzy organizatorem rankingu a podmiotami zainteresowanymi uczestniczeniem w rankingu i uzyskaniem certyfikatu.