26 października 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego


W dniu wczorajszym na Uniwersytecie Wrocławskim, mecenas Włodzimierz Głowacki wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w ramach inicjatywy Naukowej Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego  pt. “Prawne zabezpieczenia wierzytelności i umowy pośrednictwa”.

Konferencja była poświęcona problematyce regulacji części ogólnej prawa zabezpieczeń wierzytelności, prezentowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego oraz umów o pośrednictwo – umowy agencyjnej i umowy dystrybucyjnej.

Wzięliśmy udział w dyskusji o potrzebie i kierunku unormowania tzw. elementów wspólnych prawa zabezpieczających; takich jak akcesoryjność  czy mechanizmy zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ale również kwestie rozciągnięcia zasady jawności (ujawniania zabezpieczeń) w odniesieniu do innych aniżeli zastaw rejestrowy czy hipoteka instrumentów zabezpieczających, w tym również o celowości ujawniania zabezpieczeń typu osobistego, czy wreszcie kwestie uregulowania problematyki nadzabezpieczeń.

Co szczególnie interesujące wiele uwagi poświecono kwestii włączenia do kodeksowego zespołu praw zabezpieczających instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak dotychczas wyłącznie wzmiankowanej w nielicznych krajowych regulacjach prawnych.

 

17 października 2018

Roszczenia wobec nieruchomości warszawskiej przejętej na podstawie tzw. dekretu Bieruta


Prawnicy z biura Kancelarii w Warszawie zapewnili kompleksowe doradztwo prawne dotyczące zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli wobec nieruchomości położonej w centrum Warszawy, przejętej przez Skarb Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W toku sprawy prawnicy Kancelarii wskazali na bezzasadność zgłoszonych roszczeń, z uwagi na brak przesłanki ustawowej do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej odmawiającej byłym właścicielom przyznania prawa własności czasowej. Dodatkowo dla prowadzonej sprawy znaczenie ma także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., w którym przyjęto że możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jeśli decyzja ta korzystała przez kilkadziesiąt lat z domniemania zgodności z prawem, a przy tym wywołała skutki polegające na nabyciu prawa, stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji RP.

10 października 2018

Osoba, która zamieszcza na stronie internetowej nawet znaczną liczbę ogłoszeń sprzedaży, niekoniecznie musi być uznana za „przedsiębiorcę”


Osoba fizyczna publikująca na stronie internetowej jednocześnie określoną liczbę ogłoszeń oferujących do sprzedaży produkty nowe i używane, powinna zostać zakwalifikowana jako „przedsiębiorca”, wyłącznie w przypadku, gdy osoba ta działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.

Konsument nabył używany zegarek za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży. W ocenie konsumenta zegarek ten nie odpowiadał właściwościom wskazanym w ogłoszeniu sprzedaży, w związku z czym zażądał rozwiązania umowy ze sprzedawcą – Eveliną Kamenovą, lecz ta odmówiła przyjęcia towaru w zamian za zwrot uiszczonej kwoty. W odpowiedzi konsument złożył skargę do bułgarskiej komisji ds. ochrony konsumentów (KOK). KOK ustaliła, że E. Kamenova opublikowała na stronie internetowej jeszcze osiem innych ogłoszeń sprzedaży dotyczących różnych produktów.

Cała aktualność dostępna tutaj

3 października 2018

Kryteria warunkujące uznanie sprzedaży nieruchomości jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części


Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych, które potrwają do 12 października. Zgodnie z umieszczonym na stronie komunikatem celem konsultacji jest zebranie opinii odnośnie kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że dana transakcja dot. nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jako wyłączone z zakresu VAT. Ma to pozwolić na opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby klasyfikować przedmiot transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów VAT, tj. określić czy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przygotowała: Paulina Ciesielska

3 października 2018

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem ustawy jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. Ustawa wprowadza istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

Całość alertu tutaj

 

28 września 2018

Warunki publikacji w Internecie cudzego zdjęcia


Przejęcie do własnego serwisu internetowego i udostępnianie zdjęcia, które uprzednio zostało opublikowane na innej stronie internetowej wymaga ponownej zgody autora zdjęcia. Według Trybunału Sprawiedliwości EU stanowi to akt nowego publicznego udostępnienia utworu.

całość alertu tutaj

25 września 2018

Doradztwo przy przetargu na projekt kładki Berdychowskiej nad Wartą


Na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. mec. Rita Świętek zapewniła obsługę prawną w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonawcy prac projektowych dla inwestycji dotyczącej kładki Berdychowskiej nad Wartą, która połączy Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo.

Konkurs na projekt kładki wygrała praca zespołu w składzie: ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, SKI Studio Błażej Szurkowski, FOOLSCAP Adam Turczyn i MS86A Maciej Sokolnicki Architekt. Celem architektów była jak najbardziej minimalistyczna forma obiektu, aby podkreślić istniejące osie widokowe i dominujący punkt krajobrazu w postaci Katedry Poznańskiej. Łukowa struktura przeprawy zostanie wykonana ze sprężonego betonu. Wały nadbrzeżne zostaną z kolei spięte układem dwóch łukowych płaszczyzn utwierdzonych w nasypach, po czym zbiegną się i połączą w środkowej części.

Kładka ma być przeznaczona dla pieszych i rowerzystów. Połączy kampus Politechniki Poznańskiej z Ostrowem Tumskim i Chwaliszewem. Ma służyć pieszym i rowerzystom, którzy będą chcieli się dostać z centrum w okolice Malty i na Rataje. Kładka będzie też ważnym elementem Wartostrady, tj. ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki, oraz ma stanowić jeden z elementów aktywizacji terenów nad rzeką. Realizacja przeprawy ma zakończyć się w 2021 roku.

Budowa Kładki Berdychowskiej rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy w 2021.

20 września 2018

Kompleksowa analiza przesłanek powodujących wymagalność wierzytelności i rekomendacje w zakresie zarządzania jej skutkami


Prawnicy Kancelarii przygotowali informację prawną w zakresie wymagalności wierzytelności obciążającej Klienta. Analiza objęła w szczególności określenie przyszłych potencjalnych stanów faktycznych, które mogą spowodować natychmiastową wymagalność wierzytelności oraz określenie czynności, które wierzyciel musi podjąć, aby skutecznie dochodzić roszczenia. Informacja zawiera też propozycje środków, które Klient może zastosować, aby zapobiec powstaniu stanu niewypłacalności. Wśród propozycji zawarto m.in. opis postępowań restrukturyzacyjnych oraz podziału spółki w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, w celu wydzielenia zdrowej części przedsiębiorstwa do nowej spółki. Prawnicy uwzględnili zakres obowiązków ciążących na członkach zarządu w przypadku powstania stanu niewypłacalności, z wyróżnieniem procedur dotyczących postępowania upadłościowego.

7 września 2018

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa


Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa stanowi implementację unijnej dyrektywy NIS, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Cała informacja prawna dostępna tutaj