5 marca 2019

Gry komputerowe- aspekty prawne


W dniu 28 lutego 2019 r. mec. Anna Adamek i mec. Marcin Berlak przeprowadzili warsztaty skierowane do działu prawnego spółki PMPG Polskie Media S.A., których tematem były aspekty prawne gier komputerowych. Podczas spotkania prawnicy kancelarii omówili między innymi takie zagadnienia jak: charakter prawny gier komputerowych, mechanizmy nabywania praw do gier, a także odpowiedzialność za wady gier.

 

17 stycznia 2019

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym


Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. W tym zakresie zmianie uległ m.in. kodeks postępowania cywilnego, a ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji została zastąpiona ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Treść alertu dostępna tutaj

14 stycznia 2019

Opinia dotycząca zmian w sieci sprzedaży


Dr Jędrzej Jakubowicz, wraz z aplikantami radcowskimi: Pawłem Dymkiem, Izabelą Bielarz i Pawłem Dudko przygotowali dla Klienta Kancelarii – jednego z największych agentów sieci telefonii komórkowej, opinię w zakresie zmian wśród jej sub-agentów, połączoną z przejęciem zakładów pracy w rozumieniu 23 (1) kodeksu pracy. Opinia obejmowała analizę czterech możliwych ścieżek postępowania ze wskazaniem pozytywnych i negatywnych aspektów każdej z nich. Dokument zwieńczony została rekomendacją ukazującą, które postępowanie Klienta będzie najbardziej efektywne.

9 stycznia 2019

Transakcja podziału biznesu pomiędzy rozchodzących się wspólników


Dr Jędrzej Jakubowicz i aplikant adwokacki Paweł Mazur wsparli wspólników grupy spółek komandytowych przy podziale działalności związanym z ich rozejściem. Transakcja obejmowała: przygotowanie dokumentów transakcyjnych w postaci stosownych porozumień, uchwał i zmian umów spółek komandytowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprojektowanie postanowień w zakresie zakazów konkurencji, doradztwo podatkowe, doradztwo związane z ewentualnym konfliktowym zakończeniem współpracy (w tym kwestie wypłat zaległego zysku), wsparcie w negocjacjach, rejestracja zmian w KRS.

Transakcja zakończyła się zawarciem porozumień i zgodnym podziałem pomiędzy dwa zespoły wspólników działalności spółek.

13 grudnia 2018

Wyrok TK w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej naruszenia praw własności przemysłowej


W dniu 6 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. SK 19/16), w którym orzekł, że przepis art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP) jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Wspomniany przepis PWP pozwalał na złożenie wniosku o zobowiązanie przez sąd innej osoby niż podmiot naruszający prawa własności przemysłowej do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających te prawa jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne (lecz jeszcze nawet nie nastąpiło).

TK zaznaczył, że realizacja takiego zobowiązania może w istocie powodować przekazanie informacji handlowych bez względu na to czy w ogóle postępowanie główne w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej zostanie wszczęte, jak również bez względu na dalszy bieg takiego postępowania po jego wszczęciu. Innymi słowy, omawiany przepis  miał charakter samodzielny i mógł powodować uzyskanie informacji niezależnie od losów podstawowego postępowania w sprawie naruszenia praw.

W rezultacie, funkcjonowanie tego przepisu w obrocie prawnym powodowało zachwianie relacji pomiędzy ochroną praw osoby uprawnionej z praw własności przemysłowej i  ochroną praw osoby prowadzącej działalność gospodarczą i zobowiązaną do udzielenia informacji. Zdaniem TK, art. 2861 ust. 1 pkt 3 PWP naruszył zatem wolność działalności gospodarczej podmiotu zobowiązanego do ujawnienia informacji handlowych i nie dał mu odpowiedniej ochrony przed nadużyciem ze strony podmiotu uprawnionego do pozyskania informacji stanowiących tajemnicę handlową.

10 grudnia 2018

IT Meetnight


W minioną sobotę, 8 grudnia, odbyła się w Poznaniu nocna konferencja IT Meetnight. Wzięli w niej udział mec. Jędrzej Jakubowicz oraz apl. radc. Martyna Mazankiewicz. Wygłosili oni prelekcję pt. „Prawo autorskie w umowach IT – jak chronić interesy wykonawcy? (case study)”. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników

5 grudnia 2018

Kolejny startup rusza na rynek


Prawnicy Kancelarii mec. Włodzimierz Głowacki i mec. Anna Adamek  przeprowadzili proces budowy startup-u na bazie przysługujących założycielowi praw do nowatorskiego rozwiązania technicznego oraz opracowali zasady inwestycji kapitałowej ze strony prywatnego inwestora finansowego. Prace obejmowały w szczególności badanie stanu prawnego i przesłanek rejestracji rozwiązania, zabezpieczenie praw własności intelektualnej oraz ułożenie wzajemnych relacji korporacyjnych w spółce pomiędzy założycielem a inwestorem finansowy.

16 listopada 2018

Umowa na budowę trasy tramwajowej na Naramowice podpisana


W dniu wczorajszym mecenas Rita Świętek wzięła udział w uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Miasta Poznania dotyczącej budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Podpisanie umowy stanowiło zwieńczenie wielu lat prac przygotowawczych, w których to prawnicy Kancelarii – w tym w szczególności mecenas Joanna Basińska – brali aktywny udział. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „projektuj – buduj”, a jej koszt to niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. Budowa trasy tramwajowej powinna zakończyć się do końca 2021 r. a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku.

W ramach realizacji umowy powstanie torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg. Inwestycję prowadzić będzie konsorcjum, w którego skład wchodzą Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Ankarze, Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prace nad przygotowaniem inwestycji trwały przez kilku lat, obejmując swym zakresem konsultacje społeczne, wstępne analizy, liczne projekty, sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wsparcie Kancelarii obejmowało kompleksowe doradztwo prawne zarówno na etapie prac przygotowawczych jak i postępowania przetargowego. Prawnicy Kancelarii świadczyli pomoc prawną m.in. w ramach nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności, przygotowania wzoru umowy, reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz na etapie poprzedzającym podpisanie umowy z Wykonawcą.

Zaznaczyć należy, że obecne prace stanowią I etap realizacji inwestycji. Etap drugi zakłada budowę odcinka od Wilczaka do skrzyżowania ulic: Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. W ramach Etapu trzeciego planowana jest rozbudowa trasy aż do kampusu uniwersyteckiego na Morasku.

26 października 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego


W dniu wczorajszym na Uniwersytecie Wrocławskim, mecenas Włodzimierz Głowacki wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w ramach inicjatywy Naukowej Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego  pt. “Prawne zabezpieczenia wierzytelności i umowy pośrednictwa”.

Konferencja była poświęcona problematyce regulacji części ogólnej prawa zabezpieczeń wierzytelności, prezentowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego oraz umów o pośrednictwo – umowy agencyjnej i umowy dystrybucyjnej.

Wzięliśmy udział w dyskusji o potrzebie i kierunku unormowania tzw. elementów wspólnych prawa zabezpieczających; takich jak akcesoryjność  czy mechanizmy zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ale również kwestie rozciągnięcia zasady jawności (ujawniania zabezpieczeń) w odniesieniu do innych aniżeli zastaw rejestrowy czy hipoteka instrumentów zabezpieczających, w tym również o celowości ujawniania zabezpieczeń typu osobistego, czy wreszcie kwestie uregulowania problematyki nadzabezpieczeń.

Co szczególnie interesujące wiele uwagi poświecono kwestii włączenia do kodeksowego zespołu praw zabezpieczających instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak dotychczas wyłącznie wzmiankowanej w nielicznych krajowych regulacjach prawnych.

 

17 października 2018

Roszczenia wobec nieruchomości warszawskiej przejętej na podstawie tzw. dekretu Bieruta


Prawnicy z biura Kancelarii w Warszawie zapewnili kompleksowe doradztwo prawne dotyczące zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli wobec nieruchomości położonej w centrum Warszawy, przejętej przez Skarb Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W toku sprawy prawnicy Kancelarii wskazali na bezzasadność zgłoszonych roszczeń, z uwagi na brak przesłanki ustawowej do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej odmawiającej byłym właścicielom przyznania prawa własności czasowej. Dodatkowo dla prowadzonej sprawy znaczenie ma także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., w którym przyjęto że możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jeśli decyzja ta korzystała przez kilkadziesiąt lat z domniemania zgodności z prawem, a przy tym wywołała skutki polegające na nabyciu prawa, stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji RP.