25 czerwca 2018

Rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego


Wspólnik Kancelarii dr Jędrzej Jakubowicz i prawnik Paweł Dudko wsparli Klienta Kancelarii w przeprowadzeniu nowej procedury rozwiązania podmiotu bez realizacji postępowania likwidacyjnego. W ramach projektu doprowadzono do skutecznego wykreślenia nieaktywnej spółki, w orzecznictwie nazywanej „podmiotem martwym”, poprzez wykazanie, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku
i faktycznie nie prowadzi działalności.

Do 1 stycznia 2015 r.  zakończenie bytu prawnego podmiotu musiało zostać zainicjowane przez właściwy organ poprzez podjęcie uchwały o jego rozwiązaniu oraz przeprowadzenie likwidacji. Po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w ustawie.

21 czerwca 2018

Porozumienie wspólników


Wspólnik Kancelarii dr Jędrzej Jakubowicz wsparł wspólników spółki marketingowej tworzonej wedle nowego formatu przy konstruowaniu porozumienia wspólników, które regulowało, między innymi, zmiany w strukturze udziałowców, obrót udziałami tej spółki, prowadzenie równoległej działalności, jak i rozpoczynanie nowej działalności przez jej udziałowców z pominięciem spółki, zakaz konkurencji.

29 maja 2018

Wywiad dla Polskie Radio 24- dr Jędrzej Jakubowicz


Wspólnik Kancelarii, adwokat dr Jędrzej Jakubowicz udzielił w dniu 25 maja 2018 r. wywiadu dla radia Polskie Radio 24, w przedmiocie wchodzącego dziś w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Mecenas Jakubowicz wyjaśnił najważniejsze zasady wynikające z nowych przepisów. W trakcie rozmowy przybliżył podstawowe obowiązki wynikające z RODO dla przedsiębiorców i konsumentów, wskazując konsekwencje ich naruszenia. Zdaniem mec. Jakubowicza regulacje RODO spowodowały sformalizowanie działalności przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, jednak dopiero praktyka pokaże jak przedsiębiorcy poradzą sobie z ich stosowaniem.

23 maja 2018

Platforma internetowa do rozstrzygania sporów e- commercowych on line


Dwa lata temu uruchomiono platformę internetową do rozstrzygania sporów e- commercowych on line. Aktualnie wpływ to ok 2000 spraw miesięcznie. Platforma obsługuje spory w 25 językach. Na sprzedawców zostało nałożone zobowiązanie  do zamieszczenia na stronie internetowej linku pozwalającego konsumentom zgłaszać w prosty sposób napotkane problemy. Kwestię te reguluje Rozporządzenie UE n° 524/2013 z 21 maja 2013 dotyczące internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich; przedsiębiorcy z siedzibą na terenie UE zawierający umowy sprzedaży albo umowy o świadczenie usług on line oraz platformy handlowe on line ustanowione na terenie UE zamieszczają na swoich stronach internetowych łatwo dostępny link do platformy LRR. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do zamieszczenia własnego adresu internetowe.

Platforma do rozstrzygania sporów on line ma zapewniać efektywne i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów/rozwiązywanie problemów. Konsument z jednego kraju składając skargę za pośrednictwem platformy na wadliwy produkt albo usługę sprzedawcy z innego kraju może oczekiwać od sprzedawcy albo bezpośredniego rozwiązania problemu albo poddania sporu mediacji albo arbitrażowi w ramach jednej z ponad 350 europejskich organizacji rozstrzygania sporów w celu wypracowania rozwiązania w terminie do 90 dni. Platforma umożliwia stała utrzymywanie kontaktu konsument – sprzedawca co ma wydanie poprawiać ich relacje i zaufani do transakcji on line

źródło: https://www.droit-technologie.org/actualites/reglement-litiges-lies-e-commerce-se-de-plus-plus-souvent-ligne/

patrz również

https://www.mediateur-engie.com/implementation-of-the-european-dispute-resolution-platform-rll-odr-and-consequences-for-companies-conducting-their-business-with-consumers-online?lang=en

17 maja 2018

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji


W czerwcu 2018 r. upływa termin transpozycji Dyrektywy PE 2016/943 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Celem nowych przepisów jest zapewnienie pełniejszej niż dotychczas ochrony przed bezprawnym naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kluczowe zmiany obejmują nową definicję legalną tajemnicy przedsiębiorstwa, rozszerzenie pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, katalogu środków ochrony prawnej przysługujących uprawnionemu oraz modyfikacje w postępowaniu zabezpieczającym w KPC.

Jako tajemnicę przedsiębiorstwa traktować będziemy informacje nieznane powszechnie bądź takie, które nie są łatwo dostępne. Zakresem tym objęte mają zostać informacje poufne, które nie są znane zarówno w całości, jak również w szczególnym zbiorze lub zestawieniu. Przedsiębiorca z kolei ma podjąć uzasadnione działania – a nie jak obecnie niezbędne – celem zachowania ich poufności.

Za czyn nieuczciwej konkurencji będziemy uznawać już samo pozyskanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (obok jej ujawnienia i wykorzystania).

Poszerzeniu ulegnie katalog środków ochrony prawnej przysługujących uprawnionemu poprzez wprowadzanie możliwości złożenia przez powoda żądania podania do publicznej wiadomości o wyroku lub treści wyroku w zakresie czynu nieuczciwej konkurencji oraz żądania wynagrodzenia za korzystanie z informacji. Uprawniony będzie miał prawo do dokonania wyboru pomiędzy żądaniem zapłaty odszkodowania a zapłatą wynagrodzenia za korzystanie z informacji.

Zmiana przepisów wpłynie na relację pracodawca-pracownik, w szczególności w zakresie zasad zachowania poufności, działań zmierzających do zachowania tajemnicy oraz regulacji związanych z tzw. sygnalistami w zakładzie pracy.

Cała informacja prawna dostępna tutaj

14 maja 2018

Transakcja nabycia sieci sprzedaży telekomu


Zespół Kancelarii w składzie Mec. Włodzimierz Głowacki, Dr Jędrzej Jakubowicz i aplikant Paweł Mazur doradzał agentowi jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych przy transakcji nabycia sieci sprzedaży składającej się z ponad sześćdziesięciu punktów. Transakcja przeprowadzona została jako asset deal i zawierała również elementy, które nie są typowo stosowane przy tego rodzaju czynnościach. Projekt obejmował analizę sposobu dokonania transakcji, zaproponowanie postanowień dokumentów chroniących interes Klienta oraz ich negocjacje.

24 kwietnia 2018

Aplikant naszej kancelarii Paweł Dymek wyróżniony w konkursie Miasta Poznania


Paweł Dymek otrzymał wyróżnienie w Konkursie Miasta Poznania pt. „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę magisterską pt. „Prawne aspekty chmury obliczeniowej. Zagadnienia wybrane” napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Marcina Orlickiego. Była to XIV edycja konkursu Miasta Poznania, w którym są nagradzane najlepsze prace magisterskie i doktorskie. W tym roku na konkurs wpłynęło 90 prac magisterskich.

Wyróżniona praca miała na celu w pierwszej kolejności objaśnienie funkcjonowania chmury od strony technicznej, a następnie zidentyfikowanie potencjalnych problemów prawnych z nią związanych. Rozważania były nakierowane na próbę znalezienia odpowiedzi na najistotniejsze pytania związane z przedmiotowym modelem przetwarzania danych. Dla bezpiecznego korzystania z tej usługi konieczna była analiza takich zagadnień jak charakterystyka umów o świadczenie usługi chmury, odpowiedzialność stron tych umów czy obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze. Praca koncentrowała się w głównej mierze na regulacjach wynikających z prawa polskiego oraz unijnego.”

http://www.poznan.pl/mim/info/news/nagrodzono-najlepszych-autorow-prac-magisterskich-i-doktorskich,117623.html

17 kwietnia 2018

Modernizacja Palmiarni Poznańskiej


Na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. mec. Joanna Basińska zaangażowała się w projekt inwestycyjny związany z Modernizacją Palmiarni Poznańskiej. Obecnie trwają prace dotyczące przygotowanie projektu umowy na sporządzenie opracowań koncepcyjnych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Palmiarnia Poznańska to największa w kraju i jedna z największych w Europie ekspozycji egzotycznych roślin i ryb. Jej historia sięga ponad 100 lat. Obecnie powierzchnia wystawowa liczy blisko 5000 m kw. Modernizacja będzie niestandardową i trudną inwestycją wymagającą dużej dbałości o zachowanie w dobrym stanie substancji roślinnej w trakcie wykonywania robót. Celem inwestycji jest zoptymalizowanie kosztów eksploatacyjnych Palmiarni przy zastosowaniu nowych rozwiązań i technologii.

30 marca 2018

Aport przedsiębiorstwa z branży TSL


Dr Jędrzej Jakubowicz jako doradca prawny, wraz z zespołem doradców finansowych z wiodącej poznańskiej firmy doradczej, brał udział w projekcie polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu wniesienia aportem przedsiębiorstwa z branży TSL (transport-spedycja-logistyka) do sp. z o.o. sp.k. Projekt obejmował doradztwo z zakresu prawa spółek, podatkowego oraz administracyjnego, jak i przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z wniesieniem, a także kontakty z organami administracji publicznej. Wartość transakcji – 70 milionów złotych.

26 marca 2018

Portal obsługujący ogólnopolską sieć dystrybucji


Prawnicy kancelarii współpracowali z klientem kancelarii przy budowie internetowego serwisu obsługującego ogólnopolską sieć dystrybucji towarów. Zakres prac objął doradztwo w zakresie wszystkich formalnych aspektów działania platformy. Do zadań członków zespołu kancelarii należało m.in.: doradztwo przy tworzeniu mechanizmów służących zawieraniu umów drogą on-line oraz opracowanie pełnej dokumentacji portalu: formułek zawierających informacje wymagane prawem, regulaminu usług świadczenia usług drogą elektroniczną, wzorca umowy ramowej w postaci elektronicznej oraz polityki prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych założeń biznesowych klienta, wymogów prawa konsumenckiego oraz nowych regulacji o ochronie danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).