Dopuszczalność jednego kryterium oceny w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor: Joanna Matkowska

Data publikacji: 23.07.2015

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j. t.; dalej jako: p.z.p.), zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ). Kryteria oceny, którymi posługuje się zamawiający zawarte są w art. 91 ust. 2 p.z.p. W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje się na przyjęcie kryterium najniższej ceny, to nie może brać pod uwagę innych kryteriów nie wskazanych w SIWZ (vide: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lipca 2011 r., KIO 1419/11).

CZYTAJ WIĘCEJ

Procedura rokowań przed wszczęciem postępowania w trybie art. 124 u.g.n.

Autor: Sławomir Dziurzński

Data publikacji: 15.07.2015

Art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) to przepis, który jest coraz częściej wykorzystywany jako alternatywna dla cywilnej służebności przesyłu droga do uzyskania tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości. Z perspektywy przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora energetycznego jest to narzędzie, które pozwala znacznie szybciej i znacznie mniejszym kosztem uzyskać trwały tytuł prawny do korzystania nieruchomości, niż w przypadku sądowego ustanawiania służebności przesyłu, przy czym zakres uzyskanych uprawnień jest bardzo zbliżony do służebności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odsetki ustawowe a odsetki maksymalne

Autor: Kalikst Nagel

Data publikacji: 25.02.2015

Z większością sporów dotyczących zapłaty należności pieniężnych wiąże się na pewnym etapie kwestia zapłaty odsetek za opóźnienie. Bardzo często wysokość tych odsetek nie jest uregulowana przez strony umową, w związku z czym należne są odsetki ustawowe.

Odsetki ustawowe wynoszą obecnie 8% w stosunku rocznym. Wysokość ta została ustalona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych, które weszło w życie 23 grudnia 2014 r

CZYTAJ WIĘCEJ

Problematyka udziału obowiązanego w sprawach o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych

Autor: Sławomir Marciniak

Data publikacji: 27.08.2014

Postępowanie zabezpieczające jest często wykorzystywanym w praktyce środkiem uzyskania tymczasowej ochrony prawnej.  Każdy kto zamierza skorzystać z tej instytucji prawnej, powinien mieć jednak na względzie, że postępowanie to nie w każdym przypadku przebiega według tych samych zasad.

CZYTAJ WIĘCEJ

Tagi: ,