Polityka antymobbingowa-obowiązki pracodawcy

Autor: Joanna Basińska

Data publikacji: 13.07.2015

Wymogi Konstytucji RP oraz niewątpliwy wpływ akcesji do Wspólnoty Europejskiej zaowocowały wprowadzeniem od 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy przepisów antydyskryminacyjnych w tym także dotyczących molestowania oraz przeciwdziałania mobbingowi. Na gruncie art. 943 § 2 kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy wykonywanie usług na terenie UE, związane z oddelegowaniem pracownika, może oznaczać dla pracodawcy konieczność podniesienia wynagrodzenia?

Autor: Marta Milej Krzyształowska

Data publikacji: 02.07.2015

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską gwarantuje swobodę przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Sprzyja to rozwojowi współpracy transgranicznej pomiędzy przedsiębiorstwami gwarantując im, w ramach poszerzania terytorialnego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość delegowania pracowników na terytorium innych państw członkowskich w celu świadczenia usług.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pieniądze zadziałają skuteczniej od dowodów

Autor: Joanna Basińska

Data publikacji: 07.05.2015

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu etatu można zastrzec karę umowną na wypadek, gdyby pracownik nie wywiązał się z tego kontraktu. Nie powinna być ona rażąco wyższa od odszkodowania dla etatowca.

Kodeks pracy rozróżnia dwa typy umów o zakazie konkurencji, które pracodawca może zawrzeć z podwładnym. Pierwsza obowiązuje podczas trwania zatrudnienia. Można ją zawrzeć z każdym etatowcem, zarówno przy nawiązywaniu stosunku pracy, jak i później. Trzeba przy tym zachować wymóg pisemności, który warunkuje jej ważność, gdyż postanowień o zakazie konkurencji nie wolno domniemywać.

CZYTAJ WIĘCEJ

Monitorowanie auta powierzonego pracownikowi w oparciu o system GPS

Autor: Marcin Berlak

Data publikacji: 03.11.2014

Czy pracodawca ma prawo zainstalować w samochodzie służbowym używanym przez pracownika urządzenie służące do monitorowania samochodu w oparciu o system GPS? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco przy założeniu, że samochód służbowy pozostaje własnością pracodawcy, a pracownik korzysta z niego w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę. Co ciekawe należy przyjąć, że pracodawca ma również prawo korzystać z danych przekazywanych przez GPS (danych o lokalizacji samochodu) także po godzinach pracy pracownika, a zgoda pracownika na korzystanie z takich danych nie jest konieczna.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Tagi: , , , ,