27 października 2020

Nowy pomysł rządu na walkę z suszą


Rząd pracuje nad zmianą wysokości podatku deszczowego, zakładającą jego zwiększenie. Głównym celem zwiększenia opłaty jest z kolei odwrócenie trendu tzw. betonowania miast […]

Czytaj dalej

20 marca 2020

Koronawirus: czy można zmieniać zawarte umowy


We Francji, przy Ministrze Ekonomii i Finansów, powołano tzw. mediatora przedsiębiorców, który ma nieodpłatnie pomagać rozwiązywać spory związane z wykonywaniem umów. W czasie pandemii i wynikających […]

Czytaj dalej

29 listopada 2019

Prywatne firmy finansują uchwały samorządu


 Regulacje dotyczące podejmowania uchwał przez radę gminy zawarte są w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisach szczególnych modyfikujących zasady ogólne, np. Ustawie […]

Czytaj dalej

13 sierpnia 2019

Czy łatwiej pozyskać decyzję środowiskową?


Rada Ministrów przyjęła właśnie nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych […]

Czytaj dalej