Blog - spory

Działanie przez pełnomocnika

DATA PUBLIKACJI: 19.02.2015

Strony w procesie mogą działać zarówno osobiście, jak i z pomocą pełnomocnika. Możliwość działania przez pełnomocnika dotyczy także m.in. interwenienta ubocznego.

Katalog osób mogących reprezentować stronę jest zamknięty. Należy do nich m.in. adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia. Ustawodawca przewidział możliwość ustanowienia pełnomocnikiem w sprawach rozpoznawanych w trybach odrębnych także inne osoby. Przykładowo w sprawach z zakresu prawa pracy pełnomocnikiem pracownika może być przedstawiciel związku zawodowego albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony. Przepisy nie ograniczają liczby pełnomocników, z pomocą których strona może działać.

Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej.

Ustanowienie pełnomocnika ma konsekwencje dla doręczania pism. W przypadku gdy strona ustanowiła kilku pełnomocników pismo będzie doręczone przez sąd tylko jednemu z nich. Z kolei w sytuacji, gdy pełnomocnik procesowy reprezentuje kilka osób doręcza się mu jedynie jeden egzemplarz pisma i załączników. Ponadto jeżeli obie strony reprezentowane są przez adwokata lub radcę prawnego, w toku postępowania tacy pełnomocnicy doręczają sobie odpisy pism nawzajem dołączając do pisma procesowego wnoszonego do sądu dowód doręczenia lub wysłania przesyłką poleconą odpisu pisma pełnomocnikowi strony przeciwnej. Za naruszenie tego obowiązku grozi zwrot pisma bez wzywania do usunięcia tego braku. Obowiązek ten nie dotyczy jednak każdego pisma – wyłączone są np. apelacja, skarga kasacyjna oraz zażalenie.

Warto zaznaczyć, że pełnomocnik nie może zawsze zastępować strony – w szczególności gdy jest ona wezwana do osobistego stawiennictwa na rozprawie z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron.

Jeśli za stronę w procesie działała osoba, która nie była należycie umocowana, tak przeprowadzone postępowanie zgodnie z art. 379 k.p.c. jest nieważne. Przez nienależyte umocowanie należy rozumieć zarówno sytuację, w której pełnomocnikiem była osoba, która nie mogła nim być, jak również gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w sposób wadliwy.

Pełnomocnictwo może zostać wypowiedziane zarówno przez mocodawcę strony, jak i samego pełnomocnika. Gdy dokona tego mocodawca wypowiedzenie jest skuteczne wobec sądu z chwilą zawiadomienia o tym sądu, natomiast wobec stron z chwilą ich zawiadomienia przez sąd. Jeśli dokona tego pełnomocnik, będący radcą prawnym lub adwokatem jest on zobowiązany działać za stronę jeszcze przez okres dwóch tygodni, chyba że zwolni ona go z tego obowiązku. W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa przez innych pełnomocników mają oni taki sam obowiązek, jeśli jest to konieczne dla uchronienia strony od niekorzystnych skutków prawnych.

Od złożenia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, musi zostać uiszczona opłata skarbowa. Nie w każdej sprawie istnieje jednak taka konieczność. Do wyjątków tych należą np. sprawy dotyczące ubezpieczenia społecznego. Opłatę skarbową należy uiścić w kwocie 17 zł właściwemu organowi podatkowemu (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Polecane artykuły :