Blog - spory

Monitorowanie auta powierzonego pracownikowi w oparciu o system GPS

DATA PUBLIKACJI: 03.11.2014

Czy pracodawca ma prawo zainstalować w samochodzie służbowym używanym przez pracownika urządzenie służące do monitorowania samochodu w oparciu o system GPS? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco przy założeniu, że samochód służbowy pozostaje własnością pracodawcy, a pracownik korzysta z niego w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę. Co ciekawe należy przyjąć, że pracodawca ma również prawo korzystać z danych przekazywanych przez GPS (danych o lokalizacji samochodu) także po godzinach pracy pracownika, a zgoda pracownika na korzystanie z takich danych nie jest konieczna.

Pozyskiwane z systemu GPS dane są jednak także pośrednim źródłem informacji o lokalizacji (miejscu pobytu) pracownika korzystającego z samochodu służbowego wyposażonego w urządzenie lokalizacyjne. Czy wobec tego dane te uznać będzie można również za dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? Powszechną praktyką jest przypisywanie samochodów służbowych konkretnym pracownikom (w umowie o użyczenie samochodu zwykle znajduje się postanowienie, że pracownik korzysta z konkretnego samochodu i nie może go udostępniać innym osobom). Z kolei dane z GPS służą do lokalizacji samochodu, nie zaś do identyfikacji osoby korzystającej z samochodu. Postawić zatem można tezę, że pośrednio oraz tylko pod względem formalnym (ze względu na zawarte pomiędzy pracownikiem i pracodawcą umowy, w tym wiążący pracownika i pracodawcę stosunek pracy) można zakwalifikować te dane jako dane osobowe. Innymi słowy, pochodzące z urządzenia GPS informacje o miejscu pobytu pracownika mogą stanowić dane osobowe dla pracodawcy, lecz tylko dlatego, iż ze względu na zawarte umowy ma on wiedzę, którego pracownika dane te dotyczą. Wejście w posiadanie tych danych przez inną niż pracodawca osobę i uznanie, że dane te stanowią dane osobowe także dla tej osoby, nie było by już tak oczywiste. W żadnej bowiem mierze dane z urządzenia GPS nie pozwalają na ustalenie tożsamości osoby faktycznie kierującej pojazdem, a zatem bez dodatkowych informacji nie sposób byłoby danych o lokalizacji pracownika uznać za dane osobowe w każdym przypadku. Pamiętać bowiem trzeba, że ustawa o ochronie danych osobowych wskazuje, iż jedną z cech danych osobowych jest możliwość ustalenia (za ich pomocą) tożsamości danej osoby, ale tylko wówczas gdy jest to możliwe bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Jeśli przyjąć, że dane z urządzenia GPS stanowią również dane osobowe, to konsekwentnie należy przyjąć, że uzyskanie zgody pracownika na przetwarzanie przez pracodawcę tych danych w godzinach pracy pracownika nie jest konieczna. Istotnym jest, że pracodawca gromadząc dane z GPS w trakcie godzin pracy pracownika oraz uzyskując pośrednie informacje o jego miejscu pobytu, wykonuje przysługujące mu w obowiązujących przepisach uprawnienie do kontroli pracownika. Z art. 22 kodeksu pracy wynika, że immanentną cechą stosunku pracy jest wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania. Pracodawca pozostaje zatem uprawniony do kontroli zarówno czasu pracy, jak i sposobu wykonywania przez pracownika ciążących na nim obowiązków pracowniczych. Tym samym pracodawca jest uprawniony do gromadzenia tych informacji w godzinach pracy pracownika. Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, przetwarzanie danych osobowych pracownika przez pracodawcę w godzinach pracy jest więc dopuszczalna także w świetle art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie określonych tam przesłanek dopuszczalności, bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Z kolei po godzinach pracy pracownika dla pracodawcy istotne być powinno gromadzenie wyłącznie danych dotyczących położenia samochodu stanowiącego jego własność. Prawo własności przysługujące pracodawcy uprawnia go bowiem, ze względów bezpieczeństwa, do monitorowania położenia samochodu. Pracodawca nie powinien jednak wtedy dodatkowo zbierać informacji o położeniu pracownika (jak w godzinach pracy), gdyż praca wówczas nie jest przez niego wykonywana. Gdyby tak było, zgoda pracownika na przetwarzanie danych o miejscu jego pobytu po godzinach pracy była by potrzebna. Wykorzystywanie takich danych przez pracodawcę musiało by mieć jednak swoje uzasadnienie.

TAGI: , , , ,

Polecane artykuły :