Inwestycje infrastrukturalne

Świadczymy całościową obsługę prawną inwestycji infrastrukturalnych. Pomoc w tym zakresie oferujemy zarówno podmiotom publicznoprawnym, jak i prywatnym przedsiębiorcom. Doradzamy na każdym etapie realizacji projektu.

W zależności od rodzaju inwestycji nasze usługi pomocy prawnej obejmują w szczególności:

  • sporządzenie opinii na temat uwarunkowań prawnych realizacji danej inwestycji, w szczególności obowiązków spełnienia wymogów prawa publicznego,
  • wsparcie w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych, także na etapie korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej,
  • wsparcie przy przeprowadzaniu trybu ofertowego przez podmioty z sektora prywatnego,
  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w tym między innymi umów o roboty budowlane (również w oparciu o standardy FIDIC), umów o prace projektowe, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umów z wykonawcami i podwykonawcami a także doradztwo na etapie realizacji zawartych umów,
  • występowanie w imieniu Klienta przed innymi uczestnikami projektu oraz reprezentację procesową w przypadku sporów na tle realizacji inwestycji, zgłaszanych reklamacji oraz korzystania z gwarancji,
  • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości oraz analizę możliwości jej zagospodarowania pod kątem przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń i zgód, w tym zapewnienie reprezentacji w postępowaniu przed właściwymi organami administracji publicznej.