Nieuczciwa konkurencja

Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, w tym:

  • oferujemy pełne wsparcie prawne w sprawach sporów pomiędzy przedsiębiorcami powstałych na tle podejmowania konkretnych działań rynkowych, w tym zarówno na etapie mediacji i prób polubownego rozwiązania sporu, jak i na etapie procesu cywilnego,
  • zapewniamy reprezentację w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji podmiotom dochodzącym swych praw z tytułu naruszenia warunków konkurencji a także podmiotom poszukującym ochrony przez nieuzasadnionymi zarzutami.

Zajmujemy się między innymi kwestią czynów nieuczciwej konkurencji popełnianych w Internecie, polegających w szczególności na nieuprawnionym wykorzystywaniu renomy przedsiębiorców oraz oznaczeń stosowanych przez nich w prowadzonej działalności.