Prawo autorskie

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawnoautorskich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

  • przygotowujemy wyczerpujące opinie prawne dotyczące każdego rodzaju utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania programów),
  • opracowujemy projekty umów obejmujących zagadnienia prawnoautorskie, w tym dotyczących przejścia praw autorskich, regulujących warunki korzystania z utworu (umowy licencyjne), odnoszących się do dokonywania i rozporządzania opracowaniami cudzych utworów,
  • analizujemy sytuację prawną związaną z różnymi sposobami wykorzystania utworów,
  • przeprowadzamy badanie stanu prawnego dóbr niematerialnych pod kątem możliwych roszczeń osób trzecich jak i w celu ustalenia granic dozwolonego użytku,
  • zapewniamy reprezentację w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.