Spółki i ład korporacyjny

Zapewniamy kompleksową obsługę wszelkich spraw związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Na etapie powstawania spółek pomagamy przy wyborze właściwych rozwiązań dotyczących wewnętrznej struktury spółki tak, aby zapewnić właściwe relacje pomiędzy właścicielami, nadzorem i kadrą menedżerską. W tym zakresie opracowujemy m.in.:

  • projekty umów spółek, statutów i stosownych regulaminów,
  • projekty porozumień pomiędzy udziałowcami regulujących kwestie nie objęte materią umów spółek i statutów,
  • kontrakty menedżerskie,
  • programy motywacyjne dla kadry menedżerskiej oparte o nabywanie tytułów uczestnictwa w spółce.

Ponadto doradztwo w zakresie konfliktów korporacyjnych jest jednym z kluczowych obszarów naszego zainteresowania. Zapewniamy pomoc zarówno dla wspólników i akcjonariuszy spółek, w ramach sporów pomiędzy właścicielami, jak i w sporach na pozostałych poziomach struktury korporacyjnej. Wspomagamy Klientów przy przejęciach spółek, jak i pomagamy przy obronie przed wrogimi przejęciami.

Kompleksowa obsługa w zakresie konfliktów korporacyjnych obejmuje:

  • skonstruowanie taktyki prowadzenia konfliktu, wraz z możliwymi scenariuszami działań i ich skutków,
  • inicjowanie działań na poziomie korporacyjnym,
  • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych ze sporem,
  • kontynuację sporów w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych,
  • negocjowanie porozumień kończących dany spór.

Zapewniamy również obsługę prawną zgromadzeń udziałowców i walnych zgromadzeń, obsługę przekształceń spółek oraz przejęć i łączenia spółek, obsługę nowych emisji akcji i tworzenia nowych udziałów, jak również umarzania tytułów uczestnictwa. Reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestrowych oraz innych postępowaniach sądowych w sprawach korporacyjnych.

Zajmujemy się zagadnieniami ładu korporacyjnego spółek publicznych.