Zamówienia publiczne

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym obszarze:

  • opracowujemy opinie w przedmiocie konieczności i zakresu stosowania regulacji prawa zamówień publicznych,
  • doradzamy przy opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pozostałej dokumentacji postępowania,
  • analizujemy postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i kontraktów pod kątem oceny ryzyka związanego z udziałem w określonych postępowaniach przetargowych,
  • zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przygotowujemy wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • wspieramy Klientów przy zawierania umów w sprawach zamówień publicznych,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przewidzianych dla realizacji środków ochrony prawnej w sprawach zamówień publicznych.