Średnia z trzech miesięcy albo kwota ustalona przez biegłego

Autor: Jędrzej Dokurno Kategoria: Prawo korporacyjne Data publikacji: 30.05.2011 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Niebagatelne znaczenie w procedurze przymusowego wykupu akcji ma dla mniejszościowych akcjonariuszy ustalenie ich ceny

Prawo handlowe Wykupu akcji, zgodnie z art. 417 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały.