Blog - spory

Szeroka jurysdykcja w sprawach o naruszenia praw autorskich w Internecie.

DATA PUBLIKACJI: 02.03.2015

W dniu 22 stycznia 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE  (dalej „TSUE”) wydał wyrok w sprawie  dotyczącej publikacji zdjęć na witrynie internetowej bez zgody autora. Tłem sprawy  była publikacja fotografii zawodowego fotografa architektury, mieszkającego na stałe w Wiedniu. Zdjęcia te były przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w materiałach przygotowanych z okazji konferencji organizowanej przez niemiecką spółkę, jednakże później odkryto, że niemiecka spółka opublikowała je swojej  stronie internetowej  na domenie „.de”. Niemiecka spółka, która została pozwana o zapłatę 4050 EUR tytułem naprawienia szkody przed sądem austriackim, podniosła zarzut nieprawidłowej jurysdykcji, wskazując, że zarówno z uwagi na fakt siedziby spółki na terytorium Niemiec, jak i wykorzystywania domeny „.de” sądami właściwymi winny być sądy Niemieckie.  W związku z podniesionym zarzutem sformułowane zostało zagadnienie prejudycjalne dotyczące wykładni art. 5 ust. 3 ówcześnie jeszcze obowiązującego rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych w kontekście specyfiki naruszeń praw autorskich w Internecie.

TSUE udzielił w tym względzie odpowiedzi, iż art. 5 pkt 3 rozporządzenia 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że w wypadku naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych prawu autorskiemu chronionych w państwie członkowskim sądu, do którego wniesiono powództwo, sąd ten jest właściwy ze względu na miejsce urzeczywistnienia się szkody do rozpoznania powództwa odszkodowawczego z tytułu naruszenia tych praw z uwagi na udostępnienie podlegających ochronie fotografii w witrynie internetowej dostępnej na obszarze jego właściwości. Sąd ten jest właściwy wyłącznie w zakresie szkody wyrządzonej na terytorium państwa członkowskiego, któremu podlega. W praktyce oznacza to, że udostępnienie przykładowej fotografii na stronie www dostępnej w każdym państwie członkowskim UE  prowadzić będzie do sytuacji, w której poszkodowany uzyska szeroki wachlarz wyboru jurysdykcji, w ramach których będzie mógł dochodzić swoich praw.

Pierwsze wrażenie po lekturze wyroku TSUE prowadzi do wniosku, iż osoby, których prawa naruszono zyskują istotne ułatwienie, ponieważ będą mogły wybrać jurysdykcję, która jest im najbliższa i w której najłatwiej będzie im prowadzić proces sądowy. Należy jednak pamiętać również o tym, że ten „kij” ma dwa końce. Dostępność materiałów publikowanych w Internecie w każdym z krajów członkowskich UE ułatwi bowiem stosowanie taktyki tzw. „włoskiej torpedy”, a więc wykonania uprzedzającego ruchu przez podmiot naruszający i spowodowania postępowania w sprawie w ramach jurysdykcji, która będzie dawała większe szanse zwycięstwa lub np. znacznie przedłuży postępowanie.

Wyrok TSUE w sprawie  Pez Hejduk przeciwko EnergieAgentur.NRW GmbH  z dnia 22 stycznia 2015 r. sygn.: C-441/13 22 January 2015.

Polecane artykuły :