Blog - spory

Zakładowy żłobek, klub dla dzieci oraz przedszkole w świetle przepisów podatkowych wchodzących w życie 1 stycznie 2016 r.

DATA PUBLIKACJI: 12.10.2015

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustaw o PIT i CIT[1], której celem jest wprowadzenie specjalnych ulg dla podatników podatku dochodowego na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.[2] Dla przedsiębiorców istotna powinna być informacja, że ustawodawca postanowił przyznać pracodawcom dodatkowe preferencje w przypadku tworzenia przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz ponoszenia określonych świadczeń. W chwili obecnej istnieje bowiem jedynie możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z tworzeniem i utrzymaniem tego typu placówek, jeśli środki, z których je sfinansowano pochodzą ze środków obrotowych, a nie z ZFŚS, choć możliwość ta nie wynika wprost z przepisów. Preferencje te mają być bodźcem motywującym pracodawców do tworzenia tego typu miejsc dla dzieci swoich pracowników.

Dla pracowników będących rodzicami istotne natomiast jest, że wspomniana nowelizacja wprowadza dla nich zwolnienie w przypadku otrzymania świadczeń od pracodawcy dotyczących uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dla dzieci lub przedszkola. Zwolnienie to dotyczy świadczeń, które nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), które z kolei podpadać będą pod dotychczasowe zwolnienie, rozszerzone jednak o przedszkola.

Pierwszą zmianą jest więc przede wszystkim rozszerzenie, o przedszkola, przyzakładowych podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi, które mogą uprawniać do skorzystania z nowych preferencji.

Najistotniejsze jednak jest uznanie za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez pracodawcę w związku z utworzeniem zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, a także wydatków poniesionych z tytułu ich prowadzenia do przypadającej na jedno dziecko do wysokości kwoty:

* 400 zł w przypadku dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego,

* 200 zł w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola.

W analogicznych wysokościach kosztami uzyskania przychodu będą koszty pracodawcy przeznaczone na dofinansowanie pracownikowi wydatków związanych z objęciem opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, a także przedszkola. Zaznaczyć jednak należy, że wydatki pracownika muszą być w odpowiedni sposób przez niego udokumentowane.

Zaliczając do kosztów powyższe wydatki należy mieć na uwadze ogólne regulacje obowiązujące w ustawach o podatkach dochodowych (np. dotyczące wydatków, które nie będą mogły być zaleczane do kosztów uzyskania przychodu).


[1] Prawidłowy tytuł: ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 1296).

[2] Uzasadnienie projektu ustawy, Sejm RP VII kadencji, Nr druku: 3461.

Polecane artykuły :